TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   LĐLĐ TỈNH ĐẮK LẮK                        Độc lập- Tự do-Hạnh phúc.

 

        Số: 26 /HD - LĐLĐ                           Đắk Lắk, ngày 23  tháng  8  năm 2013 

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền tháng 9 và quý IV/2013

 

 

Thực hiện Chương trình Công tác Tuyên giáo năm 2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; LĐLĐ tỉnh định hướng công tác tuyên truyền tháng 9 và quý IV/2013 trong hệ thống tổ chức Công đoàn và CNVC LĐ như sau:

 

 

I. VỀ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ KỶ NIỆM :

1. Nội dung tuyên truyền :

a) Tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2013) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2013).

- Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9;

- Tuyên truyền những bài học về giành và giữ chính quyền cách mạng, những thành tựu to lớn của nước ta và vai trò của Đảng, của Bác Hồ trong 68 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế đúng đắn của Đảng ta.

- Tuyên truyền về lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, nhiệm vụ của đoàn viên, CNVC LĐ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng và tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Việt Nam.

- Tiếp tục tuyên truyền về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

 

b) Tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2013):

- Tuyên truyền truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam; ý nghĩa lịch sử, quá trình hình thành, phát triển của Hội LHPN Việt Nam.    

- Vai trò của tổ chức Hội LHPN Việt Nam và Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH.

- Tiếp tục tuyên truyền về xây dựng phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

 

c) Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013) và 24 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân ( 22/12/2989 – 22/12/2013):

          - Tuyên truyền ý nghĩa, quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam 69 năm qua.

- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật sau 24 năm thực hiện “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” ( 22/12/1989 – 22/12/2013).

- Phổ biến quan điểm, định hướng của Đảng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

d)  Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

- Tuyên truyền về truyền thống “tôn sự trọng đạo”, đề cao vai trò, trách nhiệm to lớn và vị trí cao quý của Nhà giáo Việt Nam.

- Tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong ngành giáo dục nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần trách nhiệm, lao động sáng tạo của cán bộ, giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

 

đ ) Đối với một số ngày kỷ niệm khác :

Các cấp Công đoàn nêu ngắn gọn nội dung, ý nghĩa thông qua các buổi sinh hoạt về : Kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng  (15/10/1930 – 15/10/2013), 57 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam ( 15/10/1956 – 15/10/2013), 83 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2013), 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2013), 24 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2013).

2. Hình thức tuyên truyền :

Căn cứ điều kiện thực tiễn của từng ngành, địa phương, đơn vị để vận dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp như :

- Chủ động khai thác tài liệu tuyên truyền thông qua Trang Thông tin Điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các kênh truyền thông chính thống khác để chuyển tải tới các cấp công đoàn thông qua văn bản.

- Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới CNVC LĐ, cán bộ công đoàn thông qua các buổi sinh hoạt, các lớp tập huấn, diễn đàn …

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống như tọa đàm, hái hoa dân chủ, game show … nhân các ngày lễ lớn.

- Tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, thể thao tổ chức cho CNVC LĐ tại địa phương, đơn vị.

 

 

II. TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG, TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN:

 

1. Gắn với kế hoạch của các cấp ủy, các cấp công đoàn tổ chức cho đoàn viên, CNVC LĐ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng ( khóa XI) và chương trình hành động của các cấp ủy thực hiện Nghị quyết.

 

2. Triển khai Chỉ thị 24- CT/TU ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội đối với cán bộ, đảng viên:  Phổ biến đến toàn thể cán bộ, đoàn viên về nội dung chỉ thị, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đoàn viên thông qua các kỳ sinh hoạt công đoàn.

 

3.Triển khai Nghị quyết Đại hội IX công đoàn tỉnh và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam :

Tuyên truyền, phổ biến Điều lệ và nội dung công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Đại hội IX Công đoàn tỉnh và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam tới cán bộ công đoàn các cấp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

( Có Kế hoạch triển khai riêng)

 

 

4. Triển khai các chuyên đề Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013:

- Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, CNVC LĐ về Phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp đánh giá kết quả học tập chuyên đề năm 2013 theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp. Biểu dương những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác lồng ghép tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013.

 

5. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ công đoàn và CNVC LĐ:

- Chỉ đạo các cấp công đoàn quán triệt đoàn viên, CNVC LĐ nêu cao tinh thần cảnh giác với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, hoạt động của các tà đạo trái phép, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Tết dương lịch 2013 …

- Kịp thời thông tin những nội dung trọng tâm, nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh, huyện, ngành;  những vấn đề liên quan trực tiếp đến CNVC LĐ và tổ chức công đoàn.

- Tập hợp những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, CNVC LĐ đối với lãnh đạo Đảng, chính quyền và các cấp công đoàn ( nếu có) gửi đến các cấp có thẩm quyền và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

 

III. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT :

 

1. Tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2013:

- Tổ chức Tháng cao điểm tuyên truyền Giữ gìn trật tự An toàn giao thông ( tháng 9/2013) :

+ LĐLĐ tỉnh tổ chức 12 lớp Tập huấn phổ biến pháp luật ATGT trong CNVC LĐ (có Kế hoạch riêng).

+ Phối hợp với Ban ATGT cùng cấp tổ chức các đợt tuyên truyền, cổ động, truyền thông về ATGT và Văn hóa giao thông tới CNVC LĐ.

+ Tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng tham gia giao thông như: thi Tiểu phẩm tuyên truyền, Lái xe an toàn, kiến thức Luật Giao thông đường bộ, nhận biết biển báo giao thông …

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong CNVCLĐ 6 tháng cuối năm 2013:

+ Tổ chức hoạt động theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

+ Báo cáo kết quả tuyên truyền ATGT năm 2013 đúng tiến độ.

 

 2. Phổ biến Pháp luật lao động và Công đoàn:

- Tiếp tục phổ biến những nội dung cơ bản trong Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012 cho CNLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp gắn với các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông do LĐLĐ tỉnh tổ chức; thông qua các đợt hoạt động, các buổi sinh hoạt công đoàn cơ sở.

- Triển khai các Nghị định Hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn 2012 đến cán bộ công đoàn cấp cơ sở để nắm, vận dụng phù hợp trong thực tiễn công tác ( chọn lọc các Nghị định phù hợp với đối tượng thuộc đơn vị quản lý).

 

3. Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện hiệu quả Luật phòng chống tác hại thuốc lá, tổ chức các hình thức vận động CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Môi trường làm việc không khói thuốc lá.

 

4. Tuyên truyền, vận động CVNC LĐ tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng” do Bộ Tư pháp phát động.

(Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Website của Bộ tư pháp: www.moj.gov.vn/Phổ biến giáo dục pháp luật)

 

 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN :

 

1. Công nhân viên chức lao động tỉnh Đắk Lắk quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018!

2.  Nhiệt liệt chào mừng 83 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2013)

3. Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 24 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân!

4. Nhiệt liệt chào mừng 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2013).

5. Đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động; vì sự  phát triển bền vững của đất nước!

6. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong,  là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!

7. CNVCLĐ tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

 

Đề nghị các cấp Công đoàn xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức tuyên truyền đảm bảo nội dung hướng dẫn và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị./.

 

                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban TG- TLĐ ( BC )

- Ban TG Tỉnh uỷ ( BC)

- TT & các Ban LĐLĐ tỉnh                                                                              

-LĐLĐ huyện, TP, TX,                                                                                       ( Đã  ký )

- CĐ ngành, CĐVC tỉnh                                                       

- CĐCS trực thuộc tỉnh.                                                             

- Lưu VT, Ban TG-NC                                                                               Võ  Thị  Hạnh

                   

                               Lăk, ngày 06 tháng 9 năm 2013

                                      SAO Y BẢN CHÍNH

                                    T/M: BAN CHẤP HÀNH

                                               CHỦ TỊCH

 

                                           ( Đã ký)

 

 

                                                   Trương Sơn Lạng