07:50 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 07 Năm 2019

NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh trong nhà trường; ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường. 2. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý 3. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; tích cực cải tiến đổi mới trong sinh hoạt tổ chuyên môn; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; 4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ 5. Tích cực triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường và cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. 6. Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng-An ninh trong nhà trường; đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước, tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. 7. Triển khai sử dụng bộ Tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk 8. Duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia 9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, trong quản lý chuyên môn, trong bồi dưỡng giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, tài liệu, học liệu, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, thư viện trường học. 10. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy định về dạy thêm, học thêm; vệ sinh, an toàn trường học. 11. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng một cách hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

KẾ HOẠCH (Tổ chức khai giảng năm học 2018-2019 trường THCS Lê Quý Đôn)

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 trang trọng, vui tươi nhằm tạo tâm lý phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới của các thầy cô giáo, các em học sinh và đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội.

KẾ HOẠCH Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Năm học 2018-2019, Nhà trường tập trung tuyên truyền PBGDPL đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng học sinh

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2017-2018

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và nâng cao sức khoẻ cho học sinh thông qua đó giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. Thông qua HKPĐ Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường; Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước.

Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi lại năm học 2016–2017 ( số 02/KH-LQĐ ngày 01/08/2017)

Giúp cho các em học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp thẳng được ôn tập những kiến thức cơ bản và đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi lại của năm học 2016 – 2017

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018 ( số 01/KH-LQĐ ngày 01/07/2017)

( V/v tuyển sinh lớp 6 năm học 2017 – 2018 trường THCS Lê Quý Đôn, xã Buôn Triết, huyện Lăk)

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 trườngTHCS Lê Quý Đôn

1. Tiếp tục triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết NQ 94/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2013 về quy hoạch phát triển GDĐT tỉnh ĐăkLăk giai đoạn 2011-2020 định hướng đến năm 2025. 2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh . 3.Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, thực hiện quyền tự chủ trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. . 4. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh 5. Chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Thường xuyên quan tâm đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. 6. Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tích cực tham gia bồi dưỡng thường xuyên, tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ Chú trọng công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các kỳ thi cấp huyện, tỉnh. 7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn 8. Tăng cường cơ sở vật chất trường học, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, thư viện trường học. Tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; chú trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; phấn đấu đạt chỉ tiêu 3/5 về xây dựng trường chuẩn quốc gia, tham mưu để hoàn thành tiêu chuẩn 2 ( CBQLGV), Tiêu chuẩn 4 ( CSVC)