12:39 Thứ ba , Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022

Thời khóa biểu lần 3

  • Áp dụng từ ngày 21 tháng 10 năm 2013 ( Lý do thay đổi 
  • 1/ Giảm tiết Công Nghệ khối 7.8
  • 2/ Bảo đảm tính hợp lý

TKB lần 2

Áp dụng từ ngày 09 tháng 09 năm 2013 ( Lý do thay đổi : nhận mới giáo viên)