Thời khóa biểu lần 15

Cập nhật lúc: 10:16 10/07/2017

Ngày

Tiết

6A

6B

6C

6D

7A

7B

7C

7D

8A

8B

8C

8D

9A

9B

9C

Thứ 2

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

2

TOAN - Thùy

VAN - ĐLương

AV - Ly

VAN - Ngân

TOAN - VLương

VAN - Thu

TOAN - Thanh

VAN - Vân

TOAN - Dũng

GDCD - Lượng

GDCD - Quý

CN - Hậu

LY - Lộc

VAN - Thành

TOAN - Hòa

3

TOAN - Thùy

VAN - ĐLương

NHAC - Lượng

VAN - Ngân

TOAN - VLương

VAN - Thu

TOAN - Thanh

VAN - Vân

TOAN - Dũng

DIA - Y Miên

LY - Y Dam

DIA - Nga

TD - Đạo

VAN - Thành

TOAN - Hòa