Thời Khóa biểu lần 2 áp dụng từ ngày 22/9/2014

Cập nhật lúc: 10:16 10/07/2017

Ngày

Tiết

6A

6B

6C

7A

7B

7C

7D

8A

8B

8C

8D

9A

9B

9C

9D

Thứ 2

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

2

TOAN - VLương

VAN - ĐLương

TOAN - Thùy

SINH - Thủy

TOAN - Hòa

VAN - Thu

TOAN - Linh

GDCD - Lượng

TOAN - Thanh

TD - Trường

SINH - Y Minh

VAN - Thành

TOAN - Dũng

SU - Đượm

DIA - Nga

3

TOAN - VLương

VAN - ĐLương

TOAN - Thùy

TD - Trường

TOAN - Hòa

VAN - Thu

TOAN - Linh

SU - Cảnh

TOAN - Thanh

VAN - Ngân

DIA - Nga

VAN - Thành

TOAN - Dũng

LY - Lộc

LY - Hậu

4

AV - Ly

GDCD - VLương

CN - Linh

VAN - ĐLương

SU - Đượm

TIN - Nguyệt