TKB lần thứ 11 áp dụng từ 10/3/2014 (lí do đổi chủ nhiệm, giảm tiết công nghệ 7,8)

Cập nhật lúc: 10:16 10/07/2017

Trường THCS LÊ QUÍ ĐÔN

Thời khóa biểu lần 11

Học kỳ 2

Năm học 2013-2014

Có giá trị từ ngày 10/03/2014

Ngày

Tiết

6A

6B

6C

6D

7A

7B

7C

7D

8A

8B

8C

8D

9A

9B

9C

Thứ 2

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

2

TOAN - Thùy

VAN - ĐLương

AV - Ly

VAN - Ngân

TOAN - VLương

VAN - Thu

TOAN - Thanh

VAN - Vân

TOAN - Dũng

GDCD - Lượng

GDCD - Quý

CN - Hậu