Danh sach cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia Hội Thao ngành GD&ĐT huyện Lăk , kỷ niệm 33 năm ngày NGVN

Cập nhật lúc: 09:50 10/07/2017

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

 

Số:  19  / QĐTS -LQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Buôn Triết, ngày  13 tháng  10  năm 2015

 

                                                    QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập đoàn tham dự Hội thao Ngành Giáo dục kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

     Căn cứ vào quyết định số 12/2011 ngày 28 thang 3 năm 2011  của bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo về ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trung học phổ thông nhiều cấp học về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

Căn cứ vào điều lệ  02/ĐL BTC của phòng GD&ĐT huyện Lăk, ngày 08 tháng 10 năm 2015 về tổ chức Hội thao chào mừng “ Ngày Nhà giáo việt Nam 20/11/1982-20/11/2015

              Xét đề nghị của bộ phân chuyên môn 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập đoàn tham gia Hội thao ngành Giáo dục chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam  gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Đoàn Hội thao có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch và điều lệ của Hội thao, thi đấu nhiệt tình, trung thực

Điều 3. Thời gian thao gia từ ngày 21/10/2015-25/10/2015. Các Ông (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm  thi  hành quyết định này.

     Quyêt định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

     

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP    Đợt 1   ( 21/10/2015-22/10/2015)

(Kèm theo quyết định số 19/QĐ-LQĐ ngày tháng 10 năm 2015)

TT

HỌ VÀ TÊN

(Lãnh đạo đoàn và VĐV)

NAM

-NỮ

NĂM

SINH

DÂN TỘC

MÔN THI ĐẤU

Hoặc ( Chức vụ )

1

TIÊU VIẾT VẬN

Nam

 

Kinh

HT( trưởng đoàn)

2

NGUYỄN THANH HÙNG

Nam

 

Kinh

CTCĐ( Phó đoàn)

3

LÊ MINH TRƯỜNG

Nam

 

Kinh

GV( đội trưởng)

4

NGUYỄN VĂN THÀNH

Nam

 

Kinh

GV( bóng bàn)

5

NGUYỄN VĂN ĐẠO

Nam

 

Kinh

GV( cầu lông)

6

BÙI ĐÌNH KIÊN

Nam

 

Kinh

GV( bóng bàn)

7

HOÀNG VĨNH LỘC

Nam

 

Kinh