00:25 Thứ sáu , Ngày 08 Tháng 12 Năm 2023
Tên Tài liệu
Số: 2699/CT-BGDĐT CHỈ THỊ Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục I. Phương hướng chung Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất... Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 16/2017/TT-BGDĐT HƯỚNG DẪN DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 1. Thông tư này hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục phổ... Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN Số: 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn... Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Chi tiết
Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên
Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH Số: 56/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015 VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 47/2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 15/2017/TT-BGDĐT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 28/2009/TT-BGDĐT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Chi tiết
Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010 Ban hành Điều lệ Hội thi GVG Chi tiết
Thư chúc mừng ngày khai trường của chủ tịch nước Trần Đại Quang Chi tiết
CV 46 hướng dẫn xác định yêu cầu gợi ý tìm minh chứng Chi tiết
CV 8987 Hướng dẫn tự đánh giá , đánh giá ngoai Chi tiết
Thông tư 01/2014-BGD&ĐT về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bấc dung cho Viet Nam Chi tiết
Thông Tư 03/2014 về ban hành chuẩn kỷ năng sử dung công nghệ tông tin Chi tiết
Quy đinh danh mục thành phân các dân tộc Việt nam Chi tiết