Số: 1099/SGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm học 2017-2018”

Cập nhật lúc: 07:29 13/08/2017

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Số: 1099/SGDĐT-CTTT

V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm học 2017-2018”

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Đắk Lắk, ngày 10  tháng 8  năm 2017

 

Kính gửi:

  • Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
  • Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

 

Thực hiện công văn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 02/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường CĐSP và TCSP năm học 2017-2018.

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV), Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm học 2017-2018” trong các cơ sở giáo dục (sau đây gọi tắt các nhà trường) năm học 2017 - 2018 như sau:        

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của HSSV về tư tưởng, chính trị nhận thức và hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy chế đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của các nhà trường; Trang bị kịp thời một số thông tin cần thiết về tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của bản thân và tầm quan trọng của kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm học 2017-2018” phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm và đạt hiệu quả giáo dục cao.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

          1. Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Giới thiệu tới HSSV, cán bộ, nhà giáo thông tin có liên quan về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại website:  http://hochiminh.vn/ và http://tutuonghochiminh.vn/ để tham khảo và học tập.

            2. Quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT, ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 30/KH-SGDĐT, ngày 15/6/2016 của Sở GDĐT.

          3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13; Các nội dung do nhà trường quy định; Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017 - 2018.

4. Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về vụ kiện của Philippin đối với yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

            5. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS. Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; Vận động HSSV thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; Không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi; Hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò.

          6. Quán triệt, phổ biến các nội dung công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Công tác y tế trường học: Khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường, công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh, tật trong trường học, giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự chăm sóc, rèn luyện thân thể, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giáo dục kiến thức về gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục; tuyên truyền về ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc: 100 % HSSV tham gia bảo hiểm y tế (thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020). Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; công tác thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ gắn với Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018.

          7. Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa khi tham gia hoạt động tình nguyện, các chế độ, chính sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

            8. Các nội dung khác do nhà trường bổ sung, quy định. Nhà trường cần dành thời gian cho việc trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC TRUNG HỌC VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

            1. Đón học sinh đầu cấp học (thực hiện theo công văn số 1086/SGDĐT-VP, ngày 08/8/2017)

            - Tổ chức các hoạt động để học sinh, học viên (sau đây gọi chung là học sinh) được tiếp nhận vào lớp, vào trường, trung tâm (sau đây gọi chung là trường) làm quen với thầy cô giáo, bạn bè như: họp lớp giới thiệu làm quen, tổ chức đón học sinh mới;

          - Tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới qua hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ thân thiện của bạn bè và thầy cô giáo bằng các hình thức trò chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu kết nghĩa giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên.

            2. Tổ chức hoạt động tìm hiểu về nhà trường

          - Tìm hiểu về truyền thống, tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường; cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; Tìm hiểu và nắm được điều lệ, quy chế nhà trường, quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện, nội quy và các quy định của nhà trường.

          - Tìm hiểu về các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị học tập, vị trí phòng học, phòng bộ môn; thư viện, hệ thống công nghệ thông tin - truyền thông, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục thể thao, nhà ăn, khu nội trú (nếu có), công trình nước và vệ sinh, bảo vệ môi trường, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường.

          - Hướng dẫn học sinh trang trí lớp học, chăm sóc, sử dụng, giữ gìn, bảo vệ các công trình, phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường; sử dụng, giữ gìn, bảo quản sách, vở, đồ dùng học tập.

          3. Tìm hiểu về chương trình giáo dục

          - Tổ chức tìm hiểu các hoạt động học tập, giới thiệu để giúp học sinh làm quen với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp; làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung, phương pháp, hình thức dạy học môn học/hoạt động giáo dục một cách tích cực, chủ động, tự tin.

            - Giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo nhằm khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học.

          4. Hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường

            - Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh tập hát Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi lễ theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

          - Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

          - Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện trong nhà trường (xây dựng, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; học tập và rèn luyện có hiệu quả; rèn luyện kỹ năng sống; các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vui chơi lành mạnh...).

              - Tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm học 2017-2018”.

- Bộ phận làm công tác HSSV là đơn vị đầu mối tham mưu đề xuất kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường, địa phương tổ chức triển khai đợt học tập này.

- Nhà trường có thể mời báo cáo viên là giảng viên uy tín, có chuyên ngành phù hợp, các báo cáo viên của các ban, ngành và địa phương để báo cáo về các nội dung liên quan.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên cùng cấp để triển khai các nội dung về công tác Đoàn, Hội.

          IV. TÀI LIỆU

1. Tài liệu dùng cho báo cáo viên

- Các tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác HSSV năm học 2017 – 2018 của Sở GDĐT.

- Các nội dung, tài liệu tại các lớp tập huấn công tác HSSV hè năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; Quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo, công tác HSSV: Chế độ, chính sách, tín dụng đào tạo, tư tưởng - văn hoá, văn nghệ, giáo dục thể chất.

- Các tài liệu về giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống ma tuý, phòng, chống tội phạm, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, y tế học đường.

2. Tài liệu dùng cho HSSV

- Các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh biên soạn và phát hành.

- Các tài liệu về công tác HSSV: Quy chế đào tạo, Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, Quy chế công tác HSSV nội trú, Quy chế công tác HSSV ngoại trú, tài liệu về giáo dục thể chất, y tế trường học, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục giới tính, phòng chống ma tuý, tệ nạn mại dâm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

- Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài... và các tài liệu khác có nội dung liên quan.

            Nhận được công văn này, yêu cầu các nhà trường triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả gửi về Sở GDĐT, qua Phòng Chính trị, tư tưởng theo định kỳ đầu năm học (cùng với việc gửi văn bản, cần gửi qua e-mail nội bộ), trong quá trình triển nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp ông Lưu Tiến Quang, Phó trưởng phòng Chính trị, tư tưởng, số điện thoại: 0989.030.009 để được giải đáp./.

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Vụ GDCTHSSV;

- Giám đốc, các PGĐ;

- Lưu: VP, CTTT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Thái Văn Tài