QUYẾT ĐỊNH ( Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020)

Cập nhật lúc: 15:27 20/02/2020

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LĂK   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ QUÍ ĐÔN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ  31/ QĐ-LQĐ    

                                                                            Buôn Triết, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

( Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản và  chi tiêu nội bộ của cơ quan trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020)

 

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

 

          - Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được ghi trong điều lệ  trường THCS, Trung học phổ thông nhiều cấp học ban hành kèm thông tư  số  12/2011  của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2011

         - Căn cứ Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04//2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

          - Căn cứ và thông tư 35/2006 TTLT-BTC,BGD&ĐT,BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 về định mức biên chế ở các cơ sở giáo dục công lập

- Căn cứ quyết định số 2788/QĐ –UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 về tổ chức thực hiện dự toán năm 2020 và quyết định số 3478/QĐ –UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách  năm 2020

- Căn cứ vào dự thảo văn bản đã lấy ý kiến của tập thể gửi qua mail nội bộ

          - Xét đề nghị của bộ phận kế toán

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo bản Quy chế quy chế Quy chế quản lý tài chính, tài sản và  chi tiêu nội bộ của cơ quan Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020 (Có bản quy chế Quy chế quản lý tài chính, tài sản và  chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2020 kèm theo).

         Điều 2 :  Ban giám hiệu, Công đoàn, các tổ chuyên môn, CB – CNV trường THCS Lê Quý Đôn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

         Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

     Nơi nhận :

  - KBNN Lăk(BC)

  - Phòng TC-KH Lăk (BC)

  - BGH nhà trường

  - Cán bộ, GV, NV

  -Lưu VT

 

 

 

UBND HUYỆN LĂK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Số: 01/QC-CTNB

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Buôn Triết, ngày 06  tháng  01  năm 2020

 

 

QUY CHẾ

Chi tiêu nội bộ trường THCS Lê Quý Đôn năm 2020 kèm theo quyết định số 31/QĐ-LQĐ ngày 10/01/2020 về ban hành quy chế quản lý tài chính,  tài sản và chi tiêu nội bộ năm 2020 trường THCS Lê Quý Đôn

 

     + Căn cứ nghị định số 16/ 2015/NĐ – CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ, của đơn vị sự nghiệp công lập Giáo dục đào tạo “Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công ” là các quy địnhvề quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thự hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công;

   +  Căn cứ quyết định số: 695/QĐ-TTg ngày 21/05/2015 của thủ tường Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện NĐ số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015  của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị;

    + Căn cứ Thông tư số 28/2009/TTBGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

    + Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 qui định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị phí;

    + Căn cứ Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk qui định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị phí trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

 Trường THCS Lê Qúy Đôn, huyện Lăk xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 như sau :

 A. MỤC ĐÍCH 

- Để tạo quyền tự chủ trong việc quản lý chi tiêu tài chính cho thủ trưởng đơn vị.

- Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đảm bảo công bằng trong đơn vị, khuyến khích tiết kiệm chi, thu hút được những cán bộ có năng lực phẩm chất tốt trong đơn vị .

B. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG QUY CHẾ

- Không vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức qui định của nhà nước .

- Đảm bảo cho cán bộ viên chức trong đơn vị hoàn  thành nhiệm vụ được giao.

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

- Mọi việc chi tiêu phải đảm bảo đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

- Quy chế chi tiêu nội bộ phải được thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai trong cơ quan.

- Quy chế  phải có ý kiến tham gia của toàn thể CB,GV,NV trong đơn vị trước khi thực hiện.

C. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG QUY CHẾ 

          1. Căn cứ vào quyết định số 31/ QĐ-LQĐ, ngày 10  / 01/ 2020 của hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn “ về việc ban  hành quy chế  quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của trường THCS Lê Quý Đôn năm 2020”

2. Căn cứ vào chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi  tài chính thực hiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền qui định .

3. Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch & dự  toán chi ngân sách năm 2020 được giao thực hiện chế độ tự chủ.

4. Căn cứ tình hình thực hiện qua các năm về chi tiêu tại đơn vị .

D/ NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 

1. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định của mình về việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính được giao.

2. Kế toán đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả. Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng kinh phí được giao.

3. Về chứng từ kế toán :

- Chứng từ phải được lập theo mẫu thống nhất quy định của chế độ kế toán

HCSN (Ban hành theo quyết định số 19/QĐ–BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ).

- Mọi chứng từ thanh toán đều phải viết rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt, phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh qui định trên chứng từ.

- Tất cả chứng từ thanh toán do các bộ phận có liên quan lập đều phải kiểm tra xác nhận của lãnh đạo và được tập trung vào bộ phận kế toán. Bộ phận kế toán phải kiểm tra toàn bộ chứng từ thanh toán đó. Sau khi xác minh tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ kế toán ký & trình cho Hiệu trưởng ký duyệt chi.

- Khi  kiểm  tra chứng  từ  kế  toán  nếu  phát  hiện có hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các qui định quản lý kinh tế, phải từ chối thực hiện, không xuất quỹ, xuất kho, không thanh toán  đồng thời phải báo cáo ngay cho lãnh đạo biết để kịp thời xử lý. Nếu đối với chứng từ không đủ thủ tục, không đúng nội dung, có tẩy xóa, thì người chịu trách nhiệm kiểm tra phải trả lại yêu cầu  làm đầy đủ thủ tục sau đó mới thanh toán.

- Khi mua hàng hóa, vật tư, công cụ …có giá trị  từ 200.000 đồng trở lên phải có hóa đơn do Bộ tài chính phát hành .

- Khi mua sắm tài sản cố định, sửa chữa tài sản phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản nghiệm thu, 3 báo giá của 3 đơn vị cung cấp, hóa đơn giá trị gia  tăng. Bộ phận kế toán có trách nhiệm tham mưu về giá & lựa chọn nhà cung cấp. 

E. NỘI DUNG QUI CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ   

Là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động. Trường THCS Lê Qúy Đôn, huyện Lăk lập quy chế cụ thể là

Tổng ngân sách cấp năm 2020: 4.768.138.000 đồng 

Trong đó chi thanh toán cá nhân : 4.041.673.000 đồng.

Chi thường xuyên 430.400.000 ( tiết kiệm 10% = 43.040.000 đồng).

Kinh phí chi trả HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 100.024.000 đồng

Chi mua sắm sửa chữa, xây dựng, nhiệm vụ khác: 196.041.000 đồng

I. CHI THƯỜNG XUYÊN:  

1.Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp :

1.1.Nguyên tắc

Đảm bảo chi tiền lương, tiền công và các chế độ phụ cấp khác do nhà nước quy  định cho số lao động trong chỉ tiêu biên chế, và lao động hợp đồng từ một năm trở lên.

1.2. Nội dung chi tiền lương, tiền công, phụ cấp :

- Tiền lương, tiền công đúng ngạch, bậc theo quy định hiện hành .

- Phụ cấp lương theo quy định hiện hành. Cụ thể như sau:

+ Nhân viên Y tế: 20% (Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

+ Nhân viên Thư viện + Nhân viên thiết bị: 0,2 ( theo thông tư số: 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005)

          + Phụ cấp ưu đãi: Căn cứ theo quyết định số 244/2005/QĐ – TTg ngày 06 tháng10 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ, quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 35 %( Hệ số lương chính +PC chức vụ+ PC TNVK) .

+ Chi trả chế độ phụ cấp ngoài trời được chi trả bằng tiền và được tính bằng  0,1 mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành , theo công văn hướng dẫn số 262/SGD ĐT-KHTC ngày 08/03/2013 của sở giáo dục đào tạo Đăk Lăk;

+ Chế độ đồng phục giáo viên thể dục: 2.700.000 đ/GV/năm( theo công văn hướng dẫn số 1386/SGD ĐT –KHTC ngày 30/09/2016).

+ Chế độ đồng phục tổng phụ trách đội chi tối đa không quá 1.200.000 đồng

- Chi trả tiền kê thay cho giáo viên, làm thêm giờ theo quy định hiện hành và không thanh toán quá 200 giờ/năm .

          - Chi trả tiền thêm giờ theo học kỳ hoặc theo năm học, tuỳ theo điều kiện cụ thể để thực hiện tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ.

      *Công thức chung:

        Tiền lương       =            Số giờ                   x                Tiền lương

      dạy thêm giờ                 dạy thêm                                dạy thêm 1 giờ

 

        Tiền lương       =         Tiền lương               x                150%

      dạy thêm 1 giờ               1 giờ dạy      

 

          - Chi trả tiền kiêm nhiệm theo dự toán đã được duyệt đầu năm, căn cứ vào Thông tư 35/2006-TTLT – BGD&ĐT - BNV.

          2. Phúc lợi tập thể :  Chi thanh toán tiền trà nước, phép hè và thuốc y tế phục vụ cho các hoạt động của nhà trường, số tiền 49.400.000 đồng

2.1. Tiền phép hè

  + Tiền tàu xe :  Theo thông tư Số: 141/2011/TT-BTC  của bộ Tài chính ngày 20 tháng 10 năm 2011

 + Đối  tượng được  thanh  toán  tiền phương  tiện đi  lại; tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm: 

a) Cán bộ, công chức đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ

số phụ  cấp khu vực  từ mức  0,5  trở  lên  (theo  quy  định  tại Thông  tư  liên  tịch  số 05/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT  ngày  05/01/2005 của  Bộ  Nội  vụ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc) có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán. 

b) Cán bộ, công chức công  tác  tại vùng còn  lại có đủ điều kiện được nghỉ phép

hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý  cấp  giấy  cho  đi  nghỉ  phép  năm  để  thăm  vợ  hoặc  chồng; con; cha, mẹ  (cả  bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết.

Tùy vào tình hình kinh phí hiện còn mà nhà trường thanh  toán  tiền  tàu xe và tiền phụ cấp lưu trú.

Chứng từ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm bao gồm:

Giấy nghỉ phép hằng năm có sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị và xác nhận của chính quyền địa phương nơi nghỉ phép

Vé xe.

Bảng kê khai thanh toán phép hè theo mẫu.

Nếu không có đầy đủ các giấy tờ trên thì nhà trường sẽ không thanh toán tiền phép hè.

Đối với cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm thì cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bố trí sắp xếp công việc, thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép theo chế độ quy định; trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí cho cán bộ, công chức nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép theo quy định, thì cơ quan, đơn vị quyết định việc chi trả tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.  

2.2. Tiền nước uống

Chi tiền nước uống hàng ngày, nước uống các cuộc họp của nhà trường…

Tiền nước uống không quá 30.000.000 đồng/năm

2.3. Thuốc và vật tư y tế: căn cứ vào tình hình thực tế.

3. Chi BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: Theo qui định hiện hành.

4. Thanh toán dịch vụ công cộng:

Sử dụng đèn chiếu sáng, nước sinh hoạt, công trình vệ sinh:

4.1. Nguyên tắc: 

- Không sử dụng điện phục vụ cho nhu cầu cá nhân.

- Mọi người đều phải có trách nhiệm và ý thức tiết kiệm điện, nước .

- Ưu tiên sử dụng điện phục vụ cho dạy & học .

4.2. Chi thanh toán:

- Thanh toán tiền điện, nước theo hóa đơn thực tế.

          5. Văn phòng phẩm:

          5.1. Nguyên tắc sử dụng văn phòng phẩm:

- Đối với CBCNV trong đơn vị phải có ý thức tiết kiệm vật tư VPP không sử dụng VPP của đơn vị vào mục đích cá nhân, không lãng phí.

- Việc in ấn photocoppy các tài liệu chung phải theo đúng qui định của nhà trường.

- Sử dụng văn phòng phẩm, giáo án, bút, mực, giấy in giấy phô tô, cặp đựng tài liệu ….trên cơ sở số chi dùng của năm trước, nếu có phát sinh thêm phải căn cứ vào nhu cầu thực tế để chi khi đã được sự đồng ý duyệt trước khi mua sắm. 

5.2.  Định mức VPP đối với giáo viên: 600.000 đồng / người / năm học.

- Mua sắm vật tư văn phòng theo qui định của nhà nước .

6. Chi phí sử dụng điện thoại , internet trong đơn vị :

6.1. Về sử dụng điện thoại tại công sở : Giao cho nhân viên văn phòng chịu trách nhiệm trực điện thoại và quản lý máy điện thoại. Trả tiền theo hóa đơn thực tế.

6.2. Cước internet: Theo hợp đồng thuê với các nhà mạng

7. Chế độ hội nghị :

Các hội nghị tổ chức trong năm :

+ Khai giảng năm học .

+ Hội nghị CNVC.

+ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

+ Sơ kết kỳ I.

+ Tổng kết năm học.

+ Tổ chức  các ngày lễ như: Tết , 30/4,1/5,2/9.

- Nước uống hội họp không quá 20.000 đồng/người/ngày.

 8. Về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị:

- Căn cứ vào Nghị quyết số  40/2017 NQ-HĐND tỉnh Dăk Lak ngày 28 tháng 4 năm 2017 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác phí năm 2019 còn lại đơn vị sẽ thống nhất thanh toán như sau:

Thanh toán theo qui chế chi tiêu nội bộ năm 2019, chỉ thanh toán những giấy đi đường phát sinh trong tháng 12 và thanh toán trong quý 1/2020.

Đối với công tác phí năm 2020 đơn vị sẽ thống nhất thanh toán như sau:

Phụ cấp lưu trú.

Đối với BGH đi họp thường xuyên, họp đột xuất , nộp báo cáo định kỳ, nộp

báo cáo đột xuất , theo công văn của cấp  trên  , … sẽ qui định  thanh  toán  theo mức cho từng người như sau:

a) Đối với đi công tác nội huyện (trên 15km).

+ Đối với đi công tác có công văn giấy triệu tập làm việc tại huyện Lăk thanh toán cho 1 ngày đi và về ( kể cả tiền tàu xe) mức tối đa  là 120.000 đồng/ ngày, đi công tác

Đối với những công văn yêu cầu nộp báo cáo, nộp tiền ủng hộ trong thời gian cùng 1 tháng thì chỉ được thanh toán tối đa 3 giấy đi đường.

b) Đối với đi công tác tại TP Buôn Mê Thuột, xã Krông Nô, Nam Ka, EaBin Thanh toán phải có giấy triệu tập kèm theo. Mức chi trả 150.000 đồng/ ngày.  

c) Công tác ngoài tỉnh mức chi trả 200.000 đồng/ ngày

Phụ cấp tiền thuê phòng nghỉ:

Về thanh toán tiền trọ: Đơn vị  thống nhất  thanh  toán theo hóa đơn thực tế với mức tối đa không quá 500.000 đồng / ngày đêm/phòng 2 người.

Đối với trường hợp đi lẻ mức thanh tối đa không vượt quá mức thuê phòng của người đi cùng đoàn:

          Công tác tại thành phố Buôn Ma Thuật: Tối đa không quá 350.000 đồng/người/đêm

          Công tác tại các huyện: Tối đa không quá 150.000 đồng/người/đêm

Trường hợp đi công tác trong ngày thanh toán tiền nghỉ trưa : 150.000 đồng.

Vé trọ tại các xã Krông Nô, Nam Ka, EaBin không quá 150.000 đồng/ đêm

Phụ cấp tiền xe

Các tuyến đường không có phương tiện vận chuyển: 1.000 đồng/km/2 lượt cả đi và về.

Trong trường hợp nhà trường tham gia sinh hoạt chuyên môn hay hoạt động khác tại các xã khác và có số lượng giáo viên tham gia nhiều thì có thể thực hiện thuê phương tiện vận chuyển đưa đón giáo viên, nhà trường chỉ thanh toán tiền phu cấp lưu trú và phòng nghỉ (nếu có), không thanh toán tiền xe.

*Chứng từ để thanh toán tiền công tác phí gồm có:

+ Giấy đề nghị thanh toán công tác phí.

+ Giấy đi đường có kí duyệt của Thủ trưởng đơn vị nơi cử đi công tác và xác nhận của cơ quan nơi công tác.

+ Công văn, giấy mời của đơn vị đơn vị triệu tập hoặc quyết định cử đi công tác của Thủ trưởng đơn vị kèm theo.

+ Hóa đơn thuê phòng trọ (nếu có).

+ Vé tàu, vé xe (nếu có).

* Đối với các trường hợp Phòng GD&ĐT, cơ quan khác cử CB,GV đi chấm thi, coi thi, trọng tài TDTT, … đã được phòng GD&ĐT thanh toán chế độ thì nhà trường không thanh toán công tác phí.

9.  Chi phí thuê mướn : 

Thuê phương tiện vận chuyển: Phải có đề xuất, hợp đồng, hóa đơn đỏ, danh sách kèm theo ( nếu là số lượng lớn, nếu số ít phải có biên nhận kèm theo).

10. Quản lý tài  sản, sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng khác:

                   Sửa chửa nhà cửa, hệ thống điện, nước, sơn sửa các công trình, sửa chữa máy móc thiết bị, bàn ghế, tủ …..

                   Nhà trường phải có kế hoạch, lập tổ khảo sát, đại diện BGH, bảo vệ, thành viên liên quan trong trường khảo sát trước, kế hoạch chi khoảng 150.000.000đ/ năm về chứng từ đúng quy trình, quy định của hệ thống kế toán, thực hiện đúng văn bản quy định của Nhà nước.

                   Ngoài các sửa chửa trên các thiết bị hư hỏng nhỏ, bộ phận bảo vệ và các bộ phận khác có liên quan phải báo ngay cho BGH nhà trường để kịp thời sữa chữa theo thực tế.

                   Chi mua phần mềm, cài đặt, nâng cấp chương trình phục vụ cho công tác chuyên môn của từng bộ phận theo thực tế khi phát sinh, căn cứ vào dự toán đã giao.

( Trong trường hợp các phần mềm không đáp ứng nhu cầu sư dụng tại đơn vị tuyệt đối không thanh toán)

Giao cho bảo vệ nhà trường kết hợp với hiệu phó kiêm cơ sở vật chất  trực tiếp quản lý, nếu hư hỏng mất mát căn cứ vào biên bản thực tế để sử lý. Bảo dưỡng máy móc thiết bị kịp thời để phục vụ việc dạy và học đạt kết quả cao.

Thủ tục phải hợp lệ như:

Khi hư hỏng phải có giấy báo hỏng; làm biên bản kiểm tra máy móc, hiện trạng hư hỏng; sau đó làm tờ trình xin ý kiến tu sửa của Hiệu trưởng phê duyệt đồng ý mới được mang đi sửa chữa hoặc gọi người về trường sửa chữa. Có hợp đồng sửa chữa, biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản các nhận sau sữa chữa, phiếu báo giá thiết bị (của 3 công ty), hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo. 

11.  Đối với mua sắm máy móc, thiết bị, hàng hóa phục vụ chuyên môn, văn phòng phẩm, trang thiết bị dạy & học cần đầy đủ thủ tục để đảm bảo tính  thống nhất & nguyên tắc tài chính như sau:

          Mua sắm máy móc, thiết bị thực hiện theo Quyết định 50/2017/TTg-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị.

Bộ phận chuyên môn, giáo viên có nhu cầu mua  sắm  làm dự  trù (có biểu

mẫu thống nhất của bộ phận kế toán) đề nghị lên Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch mua sắm, đề xuất lựa chọn nhà cung cấp, sau đó chuyển kế toán duyệt giá mua. Căn cứ vào kế hoạch mua sắm đã được Hiệu trưởng phê duyệt và giá đã được kế toán duyệt, người làm dự trù sẽ đi mua sắm. Nếu mua vượt giá đã duyệt & mua ngoài phạm vi hàng hóa, số lượng đã được Hiệu trưởng duyệt thì bộ phận kế toán sẽ không thanh toán số phát sinh thêm.

Sau khi mua về thì làm đề nghị thanh toán, bảng kê mua hàng, bảng ký nhận văn phòng phẩm, bảng giao nhận hàng hóa, hóa đơn đỏ để hoàn  tất thủ  tục thanh toán. Tất cả hóa đơn từ 200.000 đồng  trở lên yêu cầu phải là hóa đơn đỏ kèm theo.

Nếu nơi bán có mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc thì đơn vị sẽ thống nhất thanh toán bằng chuyển khoản để hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông.

12. Về mua sắm tài sản, xây dựng trong đơn vị : 

- Sữa chữa nhà công vụ 04 phòng thành nhà làm việc.

          13.Chế độ ốm đau: Hưởng theo luật BHXH, BHYT, BHTN hiện hành

          14.Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ: Được trích & hưởng  theo quy định của quỹ công đoàn trường năm 2020.

15. Chi hỗ trợ các cuộc thi

Chi hỗ trợ cho chấm thi, coi thi, xét tốt nghiệp…: Vận dụng theo quyết định 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2012 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc ban hành quy định mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kì thi trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. Cụ thể các kì thi như sau:

Coi thi học sinh giỏi

Chủ tịch: 135.000 đồng/ngày

Phó chủ tịch: 130.000 đồng/ngày

Thư kí: 110.000 đồng/ngày

Thành viên/Ủy viên: 110.000 đồng/ngày

Phục vụ: 50.000 đồng/ngày

Chấm Thi GVDG, SKKN…:

Chủ tịch: 150.000 đồng/ngày

Phó chủ tịch: 130.000 đồng/ngày

Thư kí: 110.000 đồng/ngày

Thành viên/Ủy viên: 110.000 đồng/ngày

Phục vụ: 40.000 đồng/ngày

Tuyển sinh:

Chủ tịch: 100.000 đồng/ngày

Phó chủ tịch: 80.000 đồng/ngày

Thư kí: 70.000 đồng/ngày

Thành viên/Ủy viên: 70.000 đồng/ngày

Phục vụ: 50.000 đồng/ngày

Xét tốt nghiệp:

Chủ tịch: 120.000 đồng/ngày

Phó chủ tịch: 100.000 đồng/ngày

Thư kí: 90.000 đồng/ngày

Thành viên/Ủy viên: 90.000 đồng/ngày

Phục vụ: 60.000 đồng/ngày

Các hoạt động khác: Vận dụng theo quyết định 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2012 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc ban hành quy định mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kì thi trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Đối với học sinh tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, Hội khỏe Phù Đổng, TDTT, Nghi thức Đội….tại thị trấn hay xã khác: Được hỗ trợ tiền đi lại , hoặc thuê phương tiện vận chuyển, chi hỗ trợ tiền ăn và nước uống không quá 70.000 đồng/ngày.

16. Chi phí khác

                   Chi tiếp khách : Chi theo mức chi đặt cơm thân mật không quá 150.000đ/ người /ngày cho các đoàn khách về thanh tra, kiểm tra, các công việc khác, hoạt động của trường.

                   Chi tiền tết cho CB, GV, NV theo văn bản của tỉnh.

                   Chi tết nguyên đán mua hoa, nước, bánh, kẹo, cây cảnh vv .., trường tiếp khách, trực tết theo thực tế.

                   Chi hỗ trợ các hoạt động của Đội thiếu niên, công đoàn cơ sở, phòng GD&ĐT…thực hiện theo kế hoạch chung của đơn vị và theo quy định của tài chính hiện hành.

                   Chi hoạt động kết nghĩa thôn Buôn kết nghĩa, thăm hỏi tặng quà ngày rằm trung thu các cháu, ngày tết nguyên đán tối đa không quá 6.000.000 đồng/năm

II. CHI TRẢ THU NHẬP CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN:

1/Trả lương thu nhập tăng thêm:

Chưa thực hiện chế độ tự chủ

III.TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG QUỸ PHÚC LỢI

Chưa thực hiện chế độ tự chủ

1/Nguyên tắc:

 Đảm bảo sự công bằng, thúc đẩy phong trào thi đua “Hai tốt” của nhà trường, cho cán bộ giáo viên, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có hiệu quả công việc cao và thành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị.

2/Chi khen thương cho tập thể cá nhân:

IV. QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM:

1/ Quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường và được mọi người nhất trí.

2/ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Mọi quy định trước đây trái với bản quy chế này đều bị bãi bỏ.

3/ Mọi sự thay đổi và điều chỉnh trong bản quy chế đều phải được toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường và cấp trên đồng ý.

4/ Cá nhân nào vi phạm quy chế, tuỳ theo mức độ bồi thường và phải chịu trách nhiệm theo pháp lệnh công chức nhà nước.

V.QUYỀN LỢI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG VIỆC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ.

1/ Quyền lợi :       

     - Cán bộ công chức tham gia xây dựng các quy chế, quy định của cơ quan, được hưởng các quyền lợi do nhà nước quy định.

    - Được quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về việc làm của cơ quan tổ chức, cá nhân mà mình cho là trái với quy định của cơ quan, pháp luật (Căn cứ vào luật định)

   2/ Trách nhiệm:

    - Cán bộ công chức có trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm túc nội quy của cơ quan, giữ gìn bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

    - Cán bộ công chức phải chấp hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, thực hiện các công tác tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong và ngoài đơn vị. Khi phát hiện những cá nhân có dấu hiệu  vi phạm, phải kịp thời báo cáo ngay cho tổ chức hoặc những người có thẩm quyền để có biện pháp xử lý.

    - Đối với cá nhân khi làm hư hỏng, thất thoát tiền, tài sản tuỳ theo mức độ có thể xử lý hành chính, chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc kỷ luật, đồng thời phải bồi thường vật chất.

     - Trường hợp làm mất mát, thất thoát, hư hỏng tài sản do nguyên nhân chủ quan thì cá nhân đó phải bồi thường 100% giá trị.

     - Những người đề xuất quyết định chi sai gây thất thoát phải bồi thường giá trị thất thoát.

     - Cán bộ bảo vệ trường phải có trách nhiệm bảo quản tốt mọi tài sản của trường, nếu TSCĐ mất theo nguyên nhân chủ quan thì bảo vệ trường phải bồi thường những tài sản cố định đã bị mất 100% giá trị tài sản. Cán bộ bảo vệ phải thường xuyên kiểm tra bám sát những tài sản nhập và xuất, hư hỏng. Có sổ theo dõi chặt chẽ tài sản chung. Phải chấp hành công việc theo sự phân công của hiệu trưởng nhà trường.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Bản quy định này được phổ biến và quán triệt đầy đủ nội dung đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên; mỗi cán bộ, giáo viên  nhân viên có nhiệm vụ tự giác thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo bản quy định này.

           - Việc sửa đổi bổ sung bản quy định này do Hiệu trưởng nhà trường quyết định khi có sự đồng ý của 2/3 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

  

          CHỦ TỊCH CĐCS                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ