Giới thiệu Phần mềm Cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Cập nhật lúc: 20:11 17/09/2018

Giới thiệu Phần mềm Cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

 

Phát triển giáo dục và đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu của đất nước. Để có những chính sách tốt về giáo dục thì việc thống kê, tổng hợp được thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời là vô cùng cấp thiết trong công tác quản lý giáo dục. Để thực hiện được yêu cầu này, Bộ GDĐT đã xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất (miễn phí) trên toàn ngành (trường, Phòng, Sở và Bộ GDĐT) phục vụ công tác quản lý ngành hệ thống phần mềm"Cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông” (gọi tắt là CSDL MN-PT).

Hiện tại, CSDL MN-PT đã xây dựng 4 phân hệ CSDL chính gồm:

- CSDL về trường học;

- CSDL về lớp học;

- CSDL về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành GDĐT;

- CSDL về học sinh.

Trong kế hoạch đến năm 2020, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục xây dựng triển khai các phân hệ CSDL còn lại gồm:

 • CSDL về cơ sở vật chất và thiết bị trường học;
 • CSDL về tài chính, đầu tư cho GDĐT;
 • CSDL về giáo dục dân tộc;
 • CSDL về phổ cập giáo dục, chống mù chữ;

Khi đó, toàn ngành GD&ĐT sẽ tập trung chỉ sử dụng MỘT hệ thống phần mềm CSDL thống nhất phục vụ công tác quản lý ngành.

CSDL MN-PT được sử dụng trực tuyến trên mạng Internet, đồng bộ, thống nhất ở tất cả các nhà trường (mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX) để nhập dữ liệu cơ sở; sử dụng tại các Phòng GDĐT, Sở GDĐT và Bộ GDĐT phục vụ công tác tổng hợp, thống kê và khai thác thông tin phục vụ quản lý giáo dục.

Để sử dụng được phần mềm CSDL MN-PT này, mỗi đơn vị sẽ được cấp một tài khoản (Account) sử dụng. Tài khoản của đơn vị sẽ do đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp cung cấp. Máy tính phải được kết nối Internet (tối thiểu sóng 3G), và do cán bộ kỹ thuật có kỹ năng cơ bản về CNTT trực tiếp sử dụng phần mềm.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn cách quản lý, sử dụng phân hệ CSDL MN-PT cấp Phòng GD&ĐT (bản dành cho Phòng GD&ĐT sử dụng).

Cơ sở dữ liệu  giáo dục và đào tạo phân hệ Bộ GD&ĐT bao gồm 10 phần mềm:     

 1. . Điều hành tác nghiệp: Hỗ trợ Bộ GDĐT quản lý toàn bộ các thông báo danh bạ các Sở GD, Phòng GD.

PM2. Quản lý giáo dục mầm non: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học; quản lý hồ sơ giáo viên, …Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ trường, lớp, giáo viên.

PM3. Quản lý giáo dục tiểu học: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học; quản lý hồ sơ giáo viên, …Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ trường, lớp, giáo viên.

 1. 4. Quản lý giáo dục THCS: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học; quản lý hồ sơ giáo viên, …Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ trường, lớp, giáo viên.
 2. . Quản lý giáo dục THPT: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học; quản lý hồ sơ giáo viên, …Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ trường, lớp, giáo viên.
 3. . Quản lý giáo dục thường xuyên: Quản lý thông tin nhà trường, lớp học; quản lý hồ sơ giáo viên, …Tổng hợp các báo cáo về hồ sơ trường, lớp, giáo viên.
 4. 7. Báo cáo số liệu đầu năm: Giúp Bộ GDĐT tổng hợp và khai thác báo cáo số liệu đầu năm từ Sở GD, Phòng GD gửi lên.
 5. . Báo cáo số liệu cuối năm: Giúp Bộ GDĐT tổng hợp và khai thác báo cáo số liệu cuối năm từ Sở GD, Phòng GD gửi lên.
 6. . Quản lý cán bộ Bộ GD&ĐT: Giúp Bộ GDĐT quản lý toàn bộ thông tin cán bộ Bộ GDĐT, tìm kiếm hồ sơ cán bộ Sở GDĐT, Phòng GDĐT.
 7. Hỗ trợ phân quyền đến từng chức năng chi tiết cho từng nhóm người dùng đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý: kiểm soát trách nhiệm, quyền hạn truy cập CSDL của mỗi cá nhân trong công tác quản lý tại nhà trường.