13:53 Thứ sáu , Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018
Tên Tài liệu
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2017 Chi tiết
DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TÀI LIỆU GIỚI THIỆU DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI ( Kèm theo Công văn số 465 /BGDĐT-VP ngày 31 /01/2018 của Bộ GDĐT) Chi tiết
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 275/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO VÀ HUYỆN THOÁT NGHÈO GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ TT Nội dung Trang LỜI NÓI ĐẦU 3 I QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 5 II MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 6 III YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC 6 IV KẾ HOẠCH...
Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ TT Nội dung Trang LỜI NÓI ĐẦU 3 I QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 5 II MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 6 III YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC 6 IV KẾ HOẠCH... Chi tiết
BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Về việc đề nghị công nhận trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia năm 2017 Chi tiết
Số: 919 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và... Chi tiết
THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018 II - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai: - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai gồm các ông bà sau: 1. Ông Tiêu Viết Vận – Hiệu trưởng – Trưởng ban... Chi tiết
Số: 52/2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH GIỎI Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 2 năm... Chi tiết
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX Số: 150 /PGDĐT-GDTX Chi tiết
Về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2017-2018 Số: 149/PGDĐT-PC Chi tiết
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với Giáo dục dân tộc Số: 148 /PGDĐT- GDDT Chi tiết
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 -2018 PHÒNG GIAO DỤC LĂK Số: 135/PGDĐT-THCS Chi tiết
Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP Chi tiết
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018 THƯ CHÚC MỪNG Chi tiết