13:49 Thứ sáu , Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018
Tên Tài liệu
Số: 919 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và... Chi tiết
1038/SGDĐT-KHTC V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2017 - 2018 A. NGUYÊN TẮC CHUNG Các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 1. Đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội,... Chi tiết
Số: 1099/SGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm học 2017-2018” I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Nâng cao nhận thức của HSSV về tư tưởng, chính trị nhận thức và hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy chế đào... Chi tiết
Số: 1086/ SGDĐT – VP V/v Chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột; - Hiệu trưởng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
Chi tiết
Quyết định ban hành kế hoach thời gian năm học 2017-2018 sô 2005/QĐ-UBND tỉnh Đăk Lăk ngày 01/08/2017 Chi tiết