23:07 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2020-2021

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2020-2021

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2018-2019

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2018-2019

BÁO CÁO THÁNG 09/2018

BÁO CÁO THÁNG 09/2018

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 03/2018

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 03/2018

Báo cáo Đội tháng 12

Báo cáo Đội tháng 12

Báo cáo Đội tháng 10

Báo cáo Đội tháng 10

Kế hoạch Đội tháng 01/2018

Kế hoạch Đội tháng 01/2018

Kế hoạch Đội tháng 10

Kế hoạch Đội tháng 10

BÁO CÁO SƠ KẾT ĐỘI 2017 2018

BÁO CÁO SƠ KẾT ĐỘI 2017 2018

BÁO CÁO ĐỘI THÁNG 11

BÁO CÁO ĐỘI THÁNG 11

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 12

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 12

3 điểm nhấn quan trọng trong Dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục

Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng bởi trong những ngày cuối năm, Bộ GD&ĐT trình Chính phủ Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành. Trong đó, có một số thay đổi đáng chú ý như miễn học phí tới cấp THCS, xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp và nâng chuẩn giáo viên tiểu học lên CĐ.

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 11/2017

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 11/2017

Quyết định số 10-QĐ/TU QUY ĐỊNH CỦA TỈNH ỦY ĐẮK LẮK VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH

Ngày 11 tháng 8 năm 2015, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 10-QĐ/TU về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/9/2015 và thay thế Quyết định 09-QĐ/TU ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy./.

Số: 05-CT/TW VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau: