HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 -2018 PHÒNG GIAO DỤC LĂK

Cập nhật lúc: 07:46 22/09/2017

UBND HUYỆN LẮK

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 135/PGDĐT-THCS

V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Lk, ngày  15 tháng 9 năm 2017

            Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THCS và trường PTDT Nội Trú huyện Lắk.     

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 01/08/2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 1215/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện Lắk (gọi chung là các trường THCS) thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2017-2018 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục trung học cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ dạy học và giáo dục theo định hướng đổi mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán và đội ngũ cán bộ quản lý trung học cơ sở.

2. Có biện pháp để khơi dậy lòng say mê học tập, không ngừng phấn đấu vươn lên của học sinh, để chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên một cách ổn định. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh đối với xã hội, cộng đồng. Chú trọng công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, có kế hoạch cụ thể để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh dành cho học sinh THCS đạt kết quả cao.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các trường THCS theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, trước hết là việc giao quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2017-2018.

4. Triển khai có hiệu quả phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

5. Chú trọng đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý và phối hợp giáo dục toàn diện học sinh. Triển khai có hiệu quả hoạt động của cụm chuyên môn ở các trường THCS nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS (được triển khai lại từ năm học 2017-2018).

6. Đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh THCS. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp ở các trường THCS; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư vấn nhà trường.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn (thi, kiểm tra; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh; xét duyệt lưu ban, lên lớp; dạy thêm học thêm,…) và các hoạt động giáo dục ở trường THCS.

8. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, thư viện trường học. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phổ cập Giáo dục Trung học cơ sở; chú trọng công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia phấn đấu đạt chỉ tiêu về xây dựng trường chuẩn Quốc gia được nghị quyết hội đồng nhân dân huyện đề ra.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua

1.1. Thực hiện các cuộc vận động

Các cấp quản lý và các trường THCS chú trọng triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng cấp học, trường học và điều kiện từng địa phương, với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

1.2. Tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua

Các trường THCS tiếp tục thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua: “Dạy tốt và học tốt”. Phát huy tính gương mẫu, tinh thần tự học, sáng tạo của cán bộ, nhà giáo; đảm bảo kỷ cương trong nhà trường, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình thương của thầy giáo, cô giáo đối với học sinh.

Tổ chức thực hiện phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; tăng cường tổ chức tham quan, học tập di sản, các cơ sở sản xuất để học sinh nắm bắt thực tế. Tổ chức đầy đủ các hoạt động của học sinh như: Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể cuối tuần, tập thể dục giữa giờ; lao động chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh,…

Bên cạnh hoạt động dạy học, các trường THCS cần tổ chức các hoạt động ngoại khóa có tác dụng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể dục-thể thao; tổ chức và tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi có hiệu quả.

Các trường THCS chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa phương để đảm bảo học sinh được “an toàn đến trường”; chủ động xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.

Các trường THCS tiến hành tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp huyện; triển khai thi chọn học sinh giỏi năm học 2017-2018 theo đúng quy định của Bộ GDĐT.

Phòng GDĐT chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, Thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học, thi KHKT  dành cho học sinh trung học, tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện và tham gia dự thi cấp tỉnh theo đúng quy định.

2. Thực hiện kế hoạch giáo dục

2.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Năm học 2017-2018 đối với cấp THCS tiếp tục thực hiện 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần). Trên cơ sở chương trình giáo dục hiện hành, văn bản điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT, chuẩn kiến thức, kỹ năng và tình hình thực tiễn của đơn vị, các trường THCS chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh nhưng phải đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học theo đúng Kế hoạch, thời gian năm học 2017-2018 ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 01/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Từ năm học 2017-2018 kế hoạch giáo dục của các trường THCS phải nộp Phòng GDĐT (qua bộ phận chuyên môn THCS) làm căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Các trường THCS nghiên cứu Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT để lập kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh. Với điều kiện tương đối giống nhau, nên các trường THCS trong cụm chuyên môn có thể phối hợp để xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Các trường THCS chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; chú trọng tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường THCS qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

Các trường THCS tiếp tục triển khai việc dạy học tự chọn như các năm học trước, theo các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT.

2.2. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và triển khai thực hiện mô hình trường học mới

Các trường THCS có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tiến hành lập kế hoạch để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, trường THPT. Thời gian dạy học 2 buổi/ngày cần được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh.

Đối với trường PTDT Nội Trú phải tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, ngoài các nội dung dạy học đã nêu trên cần tập trung vào việc tăng cường dạy tiếng Việt, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Các trường THCS có thể vận dụng một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới  vào công tác đổi mới phương pháp dạy học đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm.

2.3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

Các trường trung học cần có giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ từ đầu năm học, giúp học sinh tham gia các kỳ thi đạt kết quả cao.

Các trường THCS chưa triển khai dạy học tiếng Anh theo chương trình 10 năm, tiếp tục thực hiện việc dạy học chương trình Tiếng Anh 7 năm như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

Các trường THCS Nguyễn Trãi, THCS Võ Thị Sáu tham gia dạy học thí điểm chương trình Tiếng Anh 10 năm, tiếp tục nâng cao năng lực giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất và bố trí lớp học hợp lý để triển khai dạy học theo đúng chỉ đạo của Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 1105/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2017 của Sở GDĐT.

Tiếp tục triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016.

Các trường THCS cần khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp nhằm tăng cường kỹ năng nghe - nói tiếng Anh cho học sinh.

Trong năm học 2017-2018, các trường THCS nên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa tạo ra sân chơi ngôn ngữ, nhằm trau dồi khả năng giao tiếp cho học sinh như: Tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, thi kể chuyện, thi hùng biện tiếng Anh.

2.4. Thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, phân luồng học sinh

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS.

Các trường THCS thường xuyên tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, nhất là học sinh lớp 9 về việc tiếp tục học lên THPT hay tham gia học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp, góp phần phân luồng học sinh có hiệu quả.

Các trường THCS phối hợp với các trung tâm GDTX thực hiện hoạt động dạy nghề phổ thông và tổ chức thi để cấp giấy chứng nhận cho học sinh theo đúng quy định của Sở GDĐT.

2.5. Tổ chức dạy học theo bộ Tài liệu dạy - học địa phương

Trong năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định xuất bản bộ Tài liệu dạy - học địa phương cấp THCS của tỉnh Đắk Lắk dùng để thay thế các tài liệu dạy học địa phương trước đây, gồm các tài liệu: Tài liệu dạy - học môn Lịch sử địa phương tỉnh Đắk Lắk; Tài liệu dạy - học môn Địa lí địa phương tỉnh Đắk Lắk; Tài liệu dạy - học môn Ngữ văn địa phương tỉnh Đắk Lắk và Tài liệu dạy - học môn Âm nhạc địa phương tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi có bộ tài liệu dạy – học địa phương Phòng GDĐT sẽ chỉ đạo các trường THCS lựa chọn các chuyên đề phù hợp để tổ chức dạy học theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung Giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học, THCS và THPT của Bộ GDĐT.

2.6. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác

Các trường THCS có học sinh khuyết tật cần tăng cường phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách quy định đối với học sinh khuyết tật để khuyến khích các em vươn lên trong học tập. Chú trọng triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa vào công nghệ thông tin và truyền thông.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Các trường THCS thực hiện lồng ghép Giáo dục quốc phòng và An ninh thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT; Các trường THCS cần chú trọng công tác Giáo dục thể chất, hướng dẫn học sinh ôn luyện bài tập thể dục buổi sáng, bài tập thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định.

Tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo các nội dung sau:

- Các trường THCS thực hiện tốt quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013; Công văn số 3905/UBND-KGVX ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lí dạy thêm, học thêm và Công văn số 919/SGDĐT-GDTrH ngày 29/6/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm...

- Phòng GDĐT thực hiện việc cấp giấy phép dạy thêm cho các tổ chức, cá nhân mở lớp dạy thêm theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở các trường THCS, các tổ chức, cá nhân mở lớp dạy thêm thuộc thẩm quyền để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những vi phạm.

- Hiệu trưởng các trường THCS điều hành Ban quản lý dạy thêm của nhà trường nắm bắt thông tin, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để quản lý có hiệu quả hoạt động dạy thêm, học thêm.

Năm học 2017-2018, Phòng GDĐT tổ chức và tham gia các cuộc thi do Sở GDĐT tổ chức đối với Giáo dục THCS phù hợp với việc nâng cao chất lượng, phát triển năng lực học sinh và đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.

3. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá

Các trường THCS tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại; đảm bảo sự kết hợp một cách hợp lý giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.

3.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; tiếp tục nghiên cứu để đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

Chú trọng đổi mới sinh hoạt cụm, tổ chuyên môn theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung, phương pháp dạy học, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy.

3.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Dạy học trực tuyến, trường học kết nối...) Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà.

Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh THCS; động viên giáo viên, học sinh THCS tích cực tham gia Cuộc thi khoa học kĩ thuật theo Công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2017 của Bộ GDĐT. Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các trường THCS cần xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và phát triển văn hóa đọc gắn với câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường.

3.3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá

Các trường trung học chủ động trong việc đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chú trọng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Trong sinh hoạt tổ chuyên môn, cần đưa nội dung đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh như: Đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra thường xuyên.

Các trường THCS cần thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng mới của Bộ GDĐT nhằm giúp học sinh nắm bắt nội dung, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá để định hướng cho việc học tập, ôn tập, kiểm tra.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Chú trọng việc sử dụng phần mềm để soạn các đề thi trắc nghiệm.

Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Các trường THCS cần tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho ngân hàng câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ của Sở, phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Thực hiện đúng số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ. Trong kiểm tra thường xuyên, các trường cần chú trọng việc tăng cường kiểm tra miệng để kịp thời khắc phục sai sót của học sinh. Khi chấm bài kiểm tra, giáo viên phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

Đối với môn Giáo dục công dân, giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh theo cách: Nhà trường hướng dẫn hình thức phù hợp để giáo viên môn Giáo dục công dân chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học cho giáo viên chủ nhiệm; giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học

Việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan quản lý giáo dục, các trường THCS cần nghiên cứu để tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:

- Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.

- Các trường THCS thường xuyên tổ chức kiểm tra việc đánh giá chất lượng giáo dục các khối lớp, từ đó chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh; chú trọng công tác xét tốt nghiệp THCS, tạo sự công bằng, khách quan trong việc sử dụng kết quả học tập và rèn luyện hạnh kiểm của học sinh để tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn huyện.

- Các trường THCS thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng học sinh, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Các trường có chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp phải bố trí phụ đạo học sinh yếu, kém ngay từ lớp đầu cấp học.

- Các trường THCS căn cứ vào năng lực của từng giáo viên để bố trí giảng dạy hợp lí, mỗi năm học cần thay đổi giáo viên bộ môn ở các lớp để học sinh được học tập với nhiều giáo viên, nhất là giáo viên dạy giỏi. Cần có biện pháp bàn giao chất lượng giữa các lớp học kế tiếp để đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên, từ đó gắn trách nhiệm của giáo viên với chất lượng của học sinh. Lãnh đạo các đơn vị chú trọng đánh giá sự phấn đấu của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng học sinh, khen thưởng kịp thời những giáo viên có nhiều thành tích, đạt giáo viên dạy giỏi các cấp.

- Các trường THCS cần thực hiện các biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng học sinh “ngồi sai lớp”, theo dõi, phát hiện những học sinh còn yếu ở các bộ môn để lập kế hoạch phụ đạo kịp thời; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

- Đối với kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên của các môn, các trường THCS phải tổ chức kiểm tra chung đề cho khối lớp; chú trọng chất lượng đề, khâu tổ chức chấm bài kiểm tra để đánh giá khách quan kết quả học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên; tổ chuyên môn và nhà trường phải lưu trữ đề kiểm tra trong phạm vi 1 năm. Thực hiện quản lý điểm kiểm tra của học sinh bằng công nghệ thông tin và theo đúng quy chế.

- Các trường THCS chú trọng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi; tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp có hiệu quả.

- Các trường THCS thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn theo Công văn số 192/SGDĐT-GDTrH, ngày 23/02/2016 về việc tăng cường quản lý và sử dụng thiết bị dạy học; quan tâm đầu tư và quản lý thư viện theo Hướng dẫn số 1314/ SGDĐT- GDTrH, ngày 02 tháng 11 năm 2015 về công tác thư viện trường học của Sở GDĐT.

5. Xây dựng trường chuẩn quốc gia và thực hiện phổ cập giáo dục

5.1. Xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020, gắn việc xây dựng trường chuẩn quốc gia với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trường THCS Lê Quý Đôn lập kế hoạch để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2017

5.2. Thực hiện phổ cập giáo dục

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Các trường THCS tích cực huy động các đối tượng trong diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp, nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp để giảm thiểu học sinh bỏ học; vận động các lực lượng xã hội tham gia nhằm duy trì sĩ số; cũng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.

6. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

6.1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán các bộ môn ở các trường.

Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn Tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ dạy học, quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối” của Bộ GDĐT.

Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS. Tổ chức tốt việc tập huấn tại địa phương về các nội dung đã được tiếp thu qua các đợt tập huấn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT như: Phương pháp, kỹ thuật dạy học theo mô hình trường học mới cấp THCS; phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Các trường THCS tập hợp ý tưởng nghiên cứu KH, phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học báo cáo về phòng GD&ĐT qua Bộ phận CM THCS (tháng 9/2017), tham gia thi cấp huyện (tháng 10/2017).

Các cụm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo quy định, chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả. Tăng cường dự giờ giáo viên, quan tâm giáo viên mới ra trường; đảm bảo mỗi giáo viên tập sự phải dự ít nhất 04 tiết/tháng, giáo viên hết tập sự dự ít nhất 02 tiết/tháng.

6.2. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Các trường THCS chủ động rà soát, sắp xếp lại đội ngũ để đảm bảo về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu, vị trí việc làm theo hướng chuẩn hóa. Chú trọng việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hàng năm để có kế hoạch sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm điều chỉnh những sai sót; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

7. Tăng cường quản lý chuyên môn

7.1. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học kiểm tra, đánh giá.

Các trường THCS dựa vào Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT để xây dựng kế hoạch giáo dục, tăng cường kiểm tra hồ sơ chuyên môn của nhà trường, các tổ bộ môn và giáo viên.

Các trường THCS tổ chức thực hiện dạy đúng, dạy đủ theo phân phối chương trình các môn học trên tinh thần áp dụng chủ động, sáng tạo phù hợp với từng trường. Tiếp tục giữ vững kỷ cương, nền nếp trong kiểm tra đánh giá, thi cử, đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng.

Các đơn vị chú trọng trong việc tổ chức tự đánh, thiết lập hồ sơ theo quy định để có thêm thông tin chính xác về tình hình chất lượng giáo dục của đơn vị và tiến tới đăng kí đánh giá ngoài .

Các trường cần tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Việc xét lên lớp, ở lại, kiểm tra lại, rèn luyện lại hạnh kiểm đối với học sinh cần phải tổ chức theo đúng quy định và công khai.

Đối với học sinh do học lực yếu phải kiểm tra lại các môn văn hóa, nhà trường cần tổ chức ôn tập phụ đạo trong hè để các em đạt chuẩn kiến thức kỹ năng quy định, cụ thể:

- Các trường tổ chức kiểm tra lại các môn văn hóa cho học sinh vào đầu tháng 8.

- Ghi đầy đủ điểm kiểm tra lại các môn và kết quả lên lớp, ở lại của học sinh vào sổ điểm, học bạ học sinh.

- Lưu trữ một năm: Đề kiểm tra, hướng dẫn chấm, bài kiểm tra lại, các quyết định, biên bản.

7.2. Tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong quản lí chuyên môn

Hiệu trưởng các trường phải phân công trách nhiệm rõ ràng trong quản lí, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu đơn vị.

Hiệu trưởng các trường phải nắm vững các văn bản chỉ đạo chuyên môn, động viên, khuyến khích giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện.

Ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng phải lập kế hoạch dạy học, chỉ đạo các tổ bộ môn và giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của nhà trường, việc quản lý chuyên môn, quản lý sử dụng thiết bị dạy học, quản lý hoạt động giáo dục học sinh, quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Hiệu trưởng các trường cần chú trọng công tác kiểm tra hoạt động chuyên môn; kiểm tra hồ sơ, sổ sách chuyên môn của nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường và Công văn số 1554/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2016 của Sở GDĐT về việc thực hiện các loại sổ và quản lý, sử dụng sổ gọi tên ghi điểm điện tử từ năm học 2016-2017. Chú trọng việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp một cách công bằng, khách quan để sử dụng giáo viên có hiệu quả.

7.3. Xây dựng và phát triển cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn, hội đồng bộ môn

Các cụm chuyên môn cần tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn số 58/SGDĐT-GDTrH ngày 16/01/2012 của Sở GDĐT về việc tổ chức cụm chuyên môn ở các trường trung học, phát huy hơn nữa vai trò của cụm chuyên môn trong việc tổ chức các hoạt động để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trường THCS.

7.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

Các trường THCS cần chú trọng sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,... Giáo viên các trường trung học cần khai thác tài liệu, học liệu, kinh nghiệm dạy học từ các Website của trường, phòng, Sở, Bộ để làm phong phú bài dạy, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình dạy học.

8. Công tác thi đua khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởng trong năm học 2017-2018 chú trọng đánh giá các mặt hoạt động phản ánh hiệu quả công tác quản lý và chất lượng giáo dục qua các nội dung cụ thể như sau:

- Kết quả thực hiện Chương trình giáo dục THCS và kế hoạch giáo dục; đặc biệt là đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; việc tuân thủ quy chế chuyên môn, thi cử, quản lý văn bằng, chứng chỉ.

- Kết quả tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong nhà trường.

- Biện pháp thực hiện và chất lượng giáo dục trong năm học.

- Việc chấp hành quy định chế độ thông tin, báo cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung hướng dẫn này hiệu trưởng các trường THCS lập kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai tại đơn vị mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Phòng GDĐT (thông qua bộ phận chuyên môn THCS) để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lãnh đạo Phòng GDĐT;

-Lưu VT, CM_THCS

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

 

Nguyễn Văn Ngọc