06:31 Thứ hai , Ngày 04 Tháng 03 Năm 2024

KẾ HOẠCH (V/v ra đề và tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018 Trường THCS Lê Quý Đôn)

Số: 21 /KH-LQD V/v ra đề, tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018

Kế hoạch số 13/KH-LQĐ của trường THCS Lê Quý Đôn về kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017

- Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả học tập để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. - Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng”; tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” và các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác

Kế hoạc PC tháng 11

TRƯỜNG THCS
LÊ QUÝ ĐÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHỔ CẬP THCS
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/KH-PC
 
           
               KẾ HOẠCH PHỔ CẬP THCS THÁNG 11
          Năm học 2013 – 2014
 
Tuần
Nội dung công việc
Thời gian
thực hiện
Ghi chú
12
Từ 1/11-2/11/2013
- Lập danh sách học sinh chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật, chết
- Lập danh sách học sinh học ngoài xã năm 2013-2014; học sinh tốt nghiệp ngoài xã năm 2013
Từ 1/11-2/11/2013
-Bùi Mạnh Cường
 
13
Từ 4/11-9/11/2013
- Đóng lại các tập phiếu điều tra do mới điều tra bổ sung hộ mới, tách năm 2013
- Tiếp tục rà soát lại số liệu điều tra với số liệu đang học trong trường
-Tập huần TTHTCĐ (7/11)
- Tổng hợp số liệu, biểu mẫu, báo cáo trình BCĐ
Từ 4/11-9/11/2013
 
 
 
Bùi Mạnh Cường-
14
Từ 11/11-16/11/2013
- Lấy xác nhận các biểu mẫu, báo cáo  hồ sơ đề nghị công nhận lại năm 2013
Từ 11/11-13/11/2013
Bùi Mạnh Cường
 
- Lập hồ sơ đề nghị công nhận lại Nộp PGD
14-16/2013
Bùi Mạnh Cường
15
Từ 18/11-23/11/2013
- Phân công vđng hc viên ra hc PC
 
- Kiểm tra lại phiếu điều tra, sổ đăng bộ
Từ 18/11-23/11/2013
Bùi Mạnh Cường
GV vận động
GV phụ trách 03 đơn vị
16
Từ 25/11-30/11/2013
- Tổng hợp vận động hc viên ra hc PC
- Xin ý kiến chỉ đạo HT về mở lớp
- Xin ý kiến chỉ đạo về hồ sơ thanh toán các   lớp năm 2011-2012 đã hoàn thành chương trình
Từ 25/11-30/11/2013
 
 
Bùi Mạnh Cường
 
                                                          Buôn Triết: ngày 04 tháng 11 năm 2013                           
                                                                                       Người lập
 
 
                                                                                                         
 
                                                                                     Bùi Mạnh Cường