20:44 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 05 Năm 2024

Quyết định công bố công khai CSVC, tài chính và chất lượng giáo dục trường THCs Lê Quý Đôn năm học 2020-2021

UBND HUYỆN LĂK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 18/QĐ-LQĐ Buôn Triết ngày 01 tháng 10 năm học 2021 QUYẾT ĐỊNH ( Công bố công khai kết quả giáo dục trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2020-2021 theo TT36/2017/TT-BGD&ĐT) HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN + Căn cứ vào điều lệ trường học THCS,THPT nhiều cấp học ban hành kèm theo quyết định số 32/2020 ngày 15 tháng 9 năm 2020 của bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo. + Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; + Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 trường THCS Lê Quý Đôn QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay công bố công khai kết quả giáo dục năm học 2020-2021 của trường THCs Lê Quý Đôn báo gồm công khai CSVC phục vụ dạy học, công khai kết quả giáo dụ, công khai về đội ngũ giáo viên và công khai về tài chính Điều 2. Nội dung công khai được đăng tải trên trang web nhà trường tại địa chỉ http://thcslequydonlak.edu.vn, được gửi qua mail nội bộ đến từng CBGVNV, công khai trên bản tin nhà trường và công bố với cha mẹ học sinh vào đầu năm học Điều 3. Các ông bà, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyêt định có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Phòng GD-ĐT ( để BC) -ĐU,HĐND,UBND ( Để BC) - Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG Tiêu Viết Vận ( Đã Ký)

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh công bố danh mục sách giáo khoa lớp 6 được lựa chọn tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 tại trường THCS Lê Quý Đôn huyện Lăk.

+ Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/09/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và THPT nhiều cấp học + Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; + Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông + Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ; + Thực hiện công văn số 314/SGDĐT-GDTH ngày 16/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. + Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-UBND, ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. + Thực hiện Công văn 771/SGDDT-GDTrH-GDTX ngày 01/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh mục và hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 6 năm học 2021-2022. + Thực hiện công văn số 62/PGDĐT-CM ngày 04/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1,2,6 năm học 2021-2022; Căn cứ biên bản lựa chọn sách giáo khoa của hội đồng trường THCS Lê Quý Đôn QUYẾT ĐỊNH:

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trường THCS Lê Quý Đôn năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 30a/ QĐ-LQĐ ngày 13 tháng 01 năm 2021 ( Về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính, Tài sản nội bộ của cơ quan trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2021)

Thông báo công khai năm học 2019-2020 trường THCs Lê Quý Đôn

Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lăk, nhiệm vụ năm học 2019-2020 trường THCS Lê Quý Đôn Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn báo cáo việc thực hiện Quy chế công khai cho năm học 2019-2020 như sau:

Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Th ng áo 138/TB-UBND, ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động; Thực hiện Quyết định số 1872/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về an hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ th ng và giáo dục thường xuyên, Thực hiện công văn số 19/SGD&ĐT-VP ngày 08/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động và sinh viên, học sinh, học viên của ngành Giáo dục tỉnh . Trường THCS Lê Quý Đôn Thông báo

Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 THCS Lê Quý Đôn

Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 THCS Lê Quý Đôn

QUYẾT ĐỊNH ( Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020)

Điều 1 : Ban hành kèm theo bản Quy chế quy chế Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020 (Có bản quy chế Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2020 kèm theo). Điều 2 : Ban giám hiệu, Công đoàn, các tổ chuyên môn, CB – CNV trường THCS Lê Quý Đôn có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ( Cho cán bộ nhân viên trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2019-2020)

+ Căn cứ vào quyết định số 12/2011 ngày 28 tháng 3 năm 2011 của bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo về ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trung học phổ thông nhiều cấp học. + Căn cứ thông tư 28/2009/TTBGD&ĐT ngày 21/10/2009 về quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, thông tư 28/2016/TTBGD&ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016 của bộ Giáo dục về quy định giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn ở các trường phổ thông. + Căn cứ vào quyết định số 04/2010/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2010 về việc ban hành "quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường + Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và năng lực của CBGV,NV. + Căn cứ vào biên bản đề xuất của bộ phân chuyên môn. Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ trường THCS Lê Quý Đôn phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau trong năm học 2019-2020 như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2017

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Về việc đề nghị công nhận trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia năm 2017

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

II - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai: - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai gồm các ông bà sau: 1. Ông Tiêu Viết Vận – Hiệu trưởng – Trưởng ban 2. Ông Bùi Mạnh Cường – Phó hiệu trưởng – Phó ban; 3. Ông Nguyễn Văn Thành – CTCĐ – Thư ký; 4. Ông Hoàng Vĩnh Lộc – TPT – Thành viên; 5. Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán – Thành viên. 6. Ông Y Khoan Buôn Dap – Phó hiệu trưởng – Phó ban; 7. Cùng 5 tổ trưởng chuyên môn và văn phòng – Thành viên

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017

Trường THCS Lê Quý Đôn thuộc xã Buôn Triết là xã nằm ở phía Tây Nam của huyện Lăk với tổng diện tích 7.000 ha trong đó hơn 4000 ha là đất trồng cây lúa nước, một xã thuần nông điểm xuất phát kinh tế ở mức thấp, toàn xã có 15 thôn buôn, tổng dân số 7000 khẩu. Trong đó hộ nghèo đói chiếm 48.32%, dân tộc ít người 21%. 1.1 Về đội ngũ nhà trường: Tổng số CBQLGVNV: 39 trong đó CBQL:03 (nữ:0), chuyên trách PCGD: 01(nữ:0), TPT: 01(nữ:0),, giáo viên: 28(nữ:14), nhân viên: 06 (nữ 03), Tổng số dân tộc: 04( nữ DT: 01) Biên chế: 32. Hợp đồng 68: 02, Hợp đồng ngắn hạn: 05 ( Thực hiện theo chủ trương của UBND huyện). Đảng viên:18 tỷ lệ: 18/39=46%. Trình độ: Đại học: 25 tỷ lệ: 25/39=64.2%, CĐSP:11 tỷ lệ:11/39=30%, TC: 01/39=2.5%, Trình độ khác : 02/39=5.1%. Tỷ lệ giáo viên 28/14=2.0, tỷ lệ giáo viên biên chế trên lớp 24/14=1.71 ( thiếu so với quy định 1.9 theo thông tư 35/TT-BGD&ĐT)

Chiến lược phát triển trường THCS Lê Quý Đôn giai đoạn 2014-2019

Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Lê Quý Đôn giai đoạn 2014 đến 2019, xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Lê Quý Đôn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, phù hợp với sự phát triển của ngành Giáo dục huyện nhà, đáp ứng ngày càng tốt hơn với sự phát triển chung của Ngành Giáo dục & Đào tạo.