14:45 Thứ năm , Ngày 04 Tháng 06 Năm 2020

QUYẾT ĐỊNH ( Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020)

Điều 1 : Ban hành kèm theo bản Quy chế quy chế Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020 (Có bản quy chế Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2020 kèm theo). Điều 2 : Ban giám hiệu, Công đoàn, các tổ chuyên môn, CB – CNV trường THCS Lê Quý Đôn có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ( Cho cán bộ nhân viên trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2019-2020)

+ Căn cứ vào quyết định số 12/2011 ngày 28 tháng 3 năm 2011 của bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo về ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trung học phổ thông nhiều cấp học. + Căn cứ thông tư 28/2009/TTBGD&ĐT ngày 21/10/2009 về quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, thông tư 28/2016/TTBGD&ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016 của bộ Giáo dục về quy định giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn ở các trường phổ thông. + Căn cứ vào quyết định số 04/2010/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2010 về việc ban hành "quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường + Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và năng lực của CBGV,NV. + Căn cứ vào biên bản đề xuất của bộ phân chuyên môn. Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ trường THCS Lê Quý Đôn phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau trong năm học 2019-2020 như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2017

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Về việc đề nghị công nhận trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia năm 2017

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

II - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai: - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai gồm các ông bà sau: 1. Ông Tiêu Viết Vận – Hiệu trưởng – Trưởng ban 2. Ông Bùi Mạnh Cường – Phó hiệu trưởng – Phó ban; 3. Ông Nguyễn Văn Thành – CTCĐ – Thư ký; 4. Ông Hoàng Vĩnh Lộc – TPT – Thành viên; 5. Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán – Thành viên. 6. Ông Y Khoan Buôn Dap – Phó hiệu trưởng – Phó ban; 7. Cùng 5 tổ trưởng chuyên môn và văn phòng – Thành viên

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017

Trường THCS Lê Quý Đôn thuộc xã Buôn Triết là xã nằm ở phía Tây Nam của huyện Lăk với tổng diện tích 7.000 ha trong đó hơn 4000 ha là đất trồng cây lúa nước, một xã thuần nông điểm xuất phát kinh tế ở mức thấp, toàn xã có 15 thôn buôn, tổng dân số 7000 khẩu. Trong đó hộ nghèo đói chiếm 48.32%, dân tộc ít người 21%. 1.1 Về đội ngũ nhà trường: Tổng số CBQLGVNV: 39 trong đó CBQL:03 (nữ:0), chuyên trách PCGD: 01(nữ:0), TPT: 01(nữ:0),, giáo viên: 28(nữ:14), nhân viên: 06 (nữ 03), Tổng số dân tộc: 04( nữ DT: 01) Biên chế: 32. Hợp đồng 68: 02, Hợp đồng ngắn hạn: 05 ( Thực hiện theo chủ trương của UBND huyện). Đảng viên:18 tỷ lệ: 18/39=46%. Trình độ: Đại học: 25 tỷ lệ: 25/39=64.2%, CĐSP:11 tỷ lệ:11/39=30%, TC: 01/39=2.5%, Trình độ khác : 02/39=5.1%. Tỷ lệ giáo viên 28/14=2.0, tỷ lệ giáo viên biên chế trên lớp 24/14=1.71 ( thiếu so với quy định 1.9 theo thông tư 35/TT-BGD&ĐT)

Chiến lược phát triển trường THCS Lê Quý Đôn giai đoạn 2014-2019

Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Lê Quý Đôn giai đoạn 2014 đến 2019, xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Lê Quý Đôn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, phù hợp với sự phát triển của ngành Giáo dục huyện nhà, đáp ứng ngày càng tốt hơn với sự phát triển chung của Ngành Giáo dục & Đào tạo.

Bao cao tổng kết năm học 2015-2016

+ Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; + Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 07/08/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Căn cứ hướng dẫn số 1078/SGDĐT-GDTrH ngày 16 /9/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; + Căn cứ hướng dẫn số 199/PGD&ĐT-THCS ngày 30 tháng 09 năm 2015 của PGD&ĐT huyện Lăk, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016. + Căn cứ hướng dẫn số 122/PGĐT-GDĐT của PGD&ĐT huyện Lăk tháng 9/2015 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2015-2016, hướng dẫn số 121/PGD&ĐT-PC của PGD&ĐT ngày 30 tháng 09 năm 2015 về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2015-2016. + Căn cứ vào kế hoạch Trường THCS Lê Quý Đôn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. + Căn cứ tình hình thực tế và kết quả đạt được trong năm học 2015 - 2016, trường THCS Lê Quý Đôn báo cáo tổng kết năm học 2015- 2016 như sau:

Báo cáo kiểm định chất lương năm học 2014-2015

1.1 Tình hình chung về trường THCS Lê Quý Đôn Vị trí địa lý: Trường THCS Lê Quý Đôn nằm trên tỉnh lộ 687, thôn Đoàn Kết 2, xã Buôn Triết cách trung tâm huyện Lắk 15km. Phía bắc xã Buôn Triết giáp xã Quảng Điền, xã Đua Kmanh huyện Krông Ana. Phía nam giáp xã Nam Ka. Phía đông giáp xã Buôn Tría. Phía tây giáp xã Ea Rbin huyện Lăk tổng diện tích đất tự nhiên:7.431 ha. Trong đó đất nông nghiệp: 3.341.02 ha, đất lâm nghiệp: 3.380 ha, đất chưa sử dụng: 709.98 ha, Tổng dân số 7090 người, với 5 dân tộc sinh sống: Mơ Nông, Tày, Mường, Ê đê, Kinh sinh sống trên 15 thôn, buôn của xã. Trường được thành lập theo quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 01/09/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk và Quyết định số 616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lắk ngày 24 tháng 01 năm 2014 về việc sát nhập khối THCS ( sát nhập khối THCS trường PTCS Lê Đình Chinh về THCS Lê Quý Đôn) Qua 10 năm xây dựng và trưởng thành được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành là động lực giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua; đồng thời nhà trường cũng đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng của trường so với các trường trong địa bàn huyện. Cơ sở vật chất nhà trường từng bước được tăng cường, đồ dùng trang thiết bị được bổ sung từ dự án phát triển THCSVKK, kinh phí từ ngân sách, kinh phí từ công tác xã hội hoá giáo dục. Về cơ cấu tổ chức nhân sự, trường có Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, có 5 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 43 người. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và ngày càng hoàn thiện các tiêu chí của trường học đạt chuẩn Quốc gia. Về học sinh, hiện nay toàn trường có 15 lớp với tổng số 490 học sinh, trong đó học sinh dân tộc 77 chiếm tỉ lệ: 16% Liên tục trong nhiều năm liền trường đạt trường tiên tiến cấp huyện, được UBND huyện khen thưởng. Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liền. Công đoàn, Đội TNTPHCM đề đạt vững mạnh và được nhận giấy khen của các cấp. Trong nhiều năm qua trường luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, của cấp trên giao cho. Mục tiêu phát triển của trường đã được cụ thể hoá thành các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong mục tiêu phát triển nhà trường những năm tiếp theo.

Bao cao so ket học kỳ 1 năm học 2015-2016

+ Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; + Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 07/08/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Căn cứ hướng dẫn số1078 /SGDĐT-GDTrH ngày 16 /9/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; + Căn cứ vào dự thảo hướng dẫn thực hiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của PGD&ĐT huyện Lăk, tháng 9 năm 2015. + Căn cứ hướng dẫn số 199/PGD&ĐT-THCS ngày 30 tháng 09 năm 2015 của PGD&ĐT huyện Lăk, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2015-2016. + Căn cứ hướng dẫn số 122/PGĐT-GDĐT của PGD&ĐT huyện Lăk tháng 9/2015 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2015-2016, hướng dẫn số 121/PGD&ĐT-PC của PGD&ĐT ngày 30 tháng 09 năm 2015 về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2015-2016. + Căn cứ vào kế hoạch Trường THCS Lê Quý Đôn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. + Căn cứ tình hình thực tế và kết quả đạt được trong học kỳ I năm học 2015 - 2016, trường THCS Lê Quý Đôn báo cáo sơ kết học kỳ I, triển khai Kế hoạch hoạt động học kỳ II năm học 2015- 2016 như sau: