22:00 Thứ sáu , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2024
Tên Tài liệu
quyet định kiểm tra đầu năm của PGD lăk Chi tiết
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX Số: 150 /PGDĐT-GDTX Chi tiết
Về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2017-2018 Số: 149/PGDĐT-PC Chi tiết
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với Giáo dục dân tộc Số: 148 /PGDĐT- GDDT Chi tiết
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 -2018 PHÒNG GIAO DỤC LĂK Số: 135/PGDĐT-THCS Chi tiết
Thông báo 12/TBPGD về học chính trị hè 2017 2018 Thực hiện kế hoạch số 05-KH/TG, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo huyện Lắk, về việc mở lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên ở các bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ...
Chi tiết
Công văn 115 PGD&ĐT Lăk vê việc hướng dẫn ra đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 Chi tiết
Bao cao tổng kết năm học 2015-2016 phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 Chi tiết
Kế hoạch 117 nhiệm vụ THCS năm hoc 2016 2017 Chi tiết
121/PGD&ĐT Hướng dẫn công tác pháp chế HSSV năm học 2015-2016 Chi tiết
121/PGD&ĐT Hướng dẫn công tác pháp chế HSSV năm học 2015-2016 Chi tiết
112/PGD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2015-2016
Chi tiết
119 PGD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2015-2016 Chi tiết
Công văn 110/CVPGD&ĐT CĐN về việc tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2015-2016
Chi tiết
HDThiDHTH.VDKTLM2015-2016 Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện; - Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS huyện Lăk. Thực hiện Công văn số 974/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2015 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng... Chi tiết