V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX

Cập nhật lúc: 16:30 22/09/2017

     UBND  HUYỆN LẮK

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Số: 150 /PGDĐT-GDTX

   V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

     năm học 2017-2018 đối với GDTX

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                      Lắk, ngày 22 tháng 9 năm 2017                                                     

           

Kính gửi: 

 - Hiệu trưởng các trường học trực thuộc

                       - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn

 

Căn cứ Công văn số 1321/SGDĐT-GDTX ngày 21/9/2017 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX  ;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại huyện Lăk, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học, các Trung tâm học tập cộng đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX, cụ thể như sau:

A. Nhiệm vụ chung

Tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn huyện; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tăng cường bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên; đảm bảo các chế độ chính sách của người dạy, người học, nâng cao hiệu quả hoạt động tại mỗi đơn vị. Đổi mới hoạt động thư viện trường học, xây dựng thư viện mở, xây dựng tủ sách lớp học, tổ chức các hoạt động khuyến học nhằm hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc.

B. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

I. Triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.

Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT tại đơn vị trên cơ sở kế hoạch chung toàn ngành; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư 04/2014/TT – BGDĐT về việc quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa; xây dựng và lựa chọn chương trình giáo dục kỹ năng sống phù hợp với đối tượng và điều kiện cụ thể của từng địa phương; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học nhằm thu hút nhiều người học, góp phần hình thành, phát triển những kĩ năng sống, giá trị sống cơ bản, cần thiết cho học sinh và người dân trong cộng đồng.

II. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập

1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 18/12/2013 của  Ủy ban nhân dân huyện Lăk về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) cấp xã, thị trấn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, ban văn hóa các xã, thị trấn để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng XHHT; chủ động tổ chức mở các lớp học tại TTHTCĐ trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời bắt đầu từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2017 nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội về hoạt động của TTHTCĐ.

3. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức đoàn thể các cấp nhằm củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, nâng cao hiệu quả hoạt động các TTHTCĐ; chủ động phối hợp với  Hội khuyến học các cấp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài làm cơ sở xây dựng thành công “xã hội học tập” trên địa bàn huyện.

4. Phối hợp với Hội khuyến học tiếp tục triển khai xây dựng các “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập”, nhân rộng phong trào học tập tại đơn vị, địa phương. Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá “cộng đồng học tập cấp xã” theo Công văn hướng dẫn số 1329/UBND-GDĐT về việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Công đồng học tập” cấp xã của UBND huyện năm 2016.

Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2017 và đề xuất kế hoạch thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2018 -2020.

III. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả của các trung tâm học tập cộng đồng:

1. Chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức củng cố hoạt động của TTHTCĐ theo đúng vai trò, chức năng đã được quy định trong quy chế hiện hành; thực hiện việc tổ chức hoạt động của TTHTCĐ kết hợp với trung tâm văn hóa, thể thao xã nhằm huy động tối đa các nguồn lực về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đa ngành tại địa phương, tăng cường hoạt động thiết thực, đa dạng, hiệu quả và phát triển bền vững.

2.  Kịp thời kiện toàn ban giám đốc (nếu nhân sự không phù hợp), xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên của trung tâm; tích cực vận động cán bộ nghỉ hưu, người có kiến thức, kinh nghiệm về các lĩnh vực tham gia vào các hoạt động của TTHTCĐ.

3. Chủ động phối hợp với Phòng Tài chính huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ.

4. Tăng cường công tác nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, học liệu địa phương; linh hoạt trong việc mở các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật  tại các TTHTCĐ nhằm tạo điều kiện cho người dân học tập theo nhu cầu “cần gì học nấy” và “học tập suốt đời”.

5. Linh hoạt các địa điểm hoạt động của trung tâm, đưa các lớp học, các hoạt động của TTHTCĐ về đến tận các thôn, buôn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tham gia học tập.

6. Trung tâm HTCĐ phối hợp với các nhà trường trên đại bàn tổ chức tuyên truyền về dổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường; những vấn đề về đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, cộng đồng chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện phương châm kết hợp giáo dục giưa nhà trường, gia đình và xã hội.

7. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động của các TTHTCĐ, triển khai Quy định về đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã, ban hành theo Thông tư số 44/2014/ TT – BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GDĐT; tổ chức đánh giá các TTHTCĐ theo hướng dẫn tại công văn số 2553/ BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ GDĐT về hướng dẫn đánh giá TTHTCĐ.

IV. Đẩy mạnh, nâng cao kết quả công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục các bậc học.

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 24/01/2014 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, tập trung nâng cao kết quả, chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học; kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, chống mù chữ các cấp (sau khi có thay đổi về nhân sự chủ chốt).

2. Các trường trực thuộc chủ động, tham mưu với ban chỉ đạo phổ cập, xóa mù chữ các xã, thị trấn. Tổ chức điều tra đến hộ gia đình, thu thập thông tin chính xác về trình độ văn hóa của người dân theo đúng quy định, hướng dẫn của phiếu điều tra; thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác việc nhập liệu, tổng hợp, hoàn thành hồ sơ tự kiểm tra phổ cập các bậc học đảm bảo đúng quy trình, nghiệp vụ, tiến độ.

3. Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (XMC), trong đó chú trọng việc mở rộng độ tuổi XMC từ 15 -  60 tuổi đối với các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi; những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn cần tập trung ưu tiên XMC cho phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi 15 - 35 và từng bước mở rộng độ tuổi và mức độ XMC trên địa bàn.

4. Tăng cường việc vận động thanh thiếu niên chưa đi học hoặc chưa học hết các bậc ra học các lớp XMC, sau XMC và PCGDTHCS để tập trung nâng cao kết quả phổ cập giáo dục lên mức độ 2 ở các đơn vị thuận lợi.

5. Tham mưu với các cấp, các ngành tăng cường các biện pháp huy động tối đa học viên ra lớp đúng đối tượng, đúng tuổi, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, duy trì sĩ số, chống lưu ban, bỏ học và nâng cao chất lượng dạy học các bậc học.

6. Phối hợp phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện đúng Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND tỉnh về thực hiện kinh phí cho chương trình phổ cập, xóa mù chữ  và công văn 161/SGDĐT-KHTC ngày 13/2/2015 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND tỉnh.

V. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học

 1. Tăng cường sự phối hợp với các cơ sở giáo dục, các đơn vị liên quan để tập trung và thống nhất chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các TTHTCĐ và mở các lớp học phổ cập giáo dục theo nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; giáo dục về ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; giáo dục an toàn giao thông; giáo dục phòng chống tham nhũng,v.v.

3. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn

Kiện toàn, thay thế giáo viên bán chuyên trách phổ cập (nếu không hoàn thành nhiệm vụ) bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các TTHTCĐ đảm bảo về số lượng và chất lượng để tổ chức hoạt động hiệu quả;

VI. Một số chỉ tiêu phấn đấu cần đạt được trong năm học 2015-2016

1.  100% các trường học và TTHTCĐ tổ chức quán triệt nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX.

2. 100% các đơn vị thực hiện điều tra, cập nhật trình độ văn hóa của người dân; thống kê, tổng hợp, cập nhập số liệu đầy đủ, theo đúng hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ.

3. 11/11 xã, thị trấn đểu nâng cao kết quả chống mù chữ, PCGD TH, PCGD THCS và PC GDMN CT5T, tổ chức tự kiểm tra và đề nghị kiểm tra công nhận lại.

4. 11/11 TTHTCĐ của các xã, thị trấn tổ chức hoạt động có hiệu quả, được đánh giá xếp loại từ trung bình trở lên. 100% các xã, thị trấn thực hiện thủ tục và được kiểm tra công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã theo đúng hướng dẫn.

5. Phấn đấu 11/11 xã, thị trấn đều mở được các lớp XMC và PC GD, các xã như: Krông Nô, Nam Ka, EarBin, Yang Tao, Bông Krang, Đăk Phơi, Đăk Nuê, Đăk Liêng phấn đấu mỗi xã ít nhất mở được 02 lớp.

6. Huyện Lăk được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn PCGD TH, PCGD THCS và PC GDMN CT5T năm 2017.

C. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở những nội dung hướng dẫn trên đây, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương và đơn vị, Hiệu trưởng các trường, Giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện. Báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn quy định.

Đề nghi hiệu trưởng các trường trong ban lãnh đạo TTHTCCĐ gửi hướng dẫn này đến  Giám đốc các TTHTCĐ ở xã, thị trấn     

                          

Nơi nhận:                                                                            KT. TRƯỞNG PHÒNG                       

- Phòng GDTX; (để b/c)                                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường, TTHTCĐ; (thực hiện)                        

 - Lãnh đạo, CM Phòng;                                                                                                    ( Đã ký)

- Lưu: VT,  GDTX.                                                                          

                                                                                                                 Nguyễn Văn Ngọc