KẾ HOẠCH (Tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018)

Cập nhật lúc: 09:29 11/10/2017

PHÒNG GD&ĐT LAK

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Sô 05/KH-HNCBCC,VC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Buôn Triết, ngày 28 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH

(Tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018)

 Thưc hiện công văn Số 14/LĐLĐ ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Liên đoàn Lao động huyện Lăk về phối hợp thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan,đơn vị, tổ chức HNCBCCVC, người lao động năm học 2017-2018

Căn cứ báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 tổ chức vào ngày 28 tháng 9 năm 2016 của phòng GD&ĐT huyện Lăk.

Căn cứ vào hướng dẫn số 135/PGD&ĐT-THCS hướng dẫn của PGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS Năm học 2017-2018

           Trường THCS Lê quý Đôn triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị Cán bộ Công chức- Viên chức Năm học 2017-2018

 I. Tên hội nghị: “ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018

 II. Thời gian, địa điểm Hội nghị: (1/2 ngày) Tiến hành lúc  13 giờ 40 ngày

17/10/2017 tại Văn phòng trường THCS Lê Quý Đôn

 III.Thành phần chủ trì hội nghị:

          Chủ trì: - Hiệu trưởng, CTCĐ, Đại diện CBCCVC ( Dự kiến : Tiêu Viết Vận, Nguyễn Văn Thành, Bùi Mạnh Cường)

          - Thư ký ghi biên bản và nghị quyết hội nghị ( Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Phi Nga)

 IV. Nội dung và Chương trình Hội nghị:

          1.Trang trí hội nghị, âm thanh ( Hoàng Vĩnh Lộc)

 * Trên Phông: Gồm Quốc kỳ, tượng Bác và tiêu đề:

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO HUYỆN LĂK

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  NĂM HỌC 2017-2018

  Buôn Triết, ngày 17  tháng 10 năm 2017

 

 *Trên lễ đài: gồm bàn làm việc của Chủ trì Hội nghị, thư ký.

 * Khẩu hiệu treo ở tiền sảnh:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỀU VỀ DỰ HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHÚC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-20198

           2.Chương trình Hội nghị: ( Trưởng ban tổ chức Trần Thị Lưu)

              2.1/  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

             2.2/ Giới thiệu chủ trì hội nghị, Thư ký 

    + Chủ trì lên điều hành hội nghị.

              2.1 Thông báo nội dung, chương trình và thời gian hội nghị , báo cáo quá trình xây dựng kế hoạch năm học ( Chủ tịch công đoàn)

              2.2/ Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và các chỉ tiêu của năm học 2017-2018.( Bùi Mạnh Cường)

             2.3/ Báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính của nhà trường.( Nguyễn Thị Lan Phương)

             2.4/ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học qua, (Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết năm học của nhà trường, thực hiện chế độ, chính sách, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện dân chủ cơ sở của nhà trường) (Ban thanh tra).

2.5 Quy chế phối hợp thực hiện như năm 2016-2017 về chi tiêu nội bộ ( đã triển khai tháng 1/2016

             2.6/ Hội nghị thảo luận:

 +  Đại diện các tổ chuẩn bị ý kiến trước bằng văn bản: Mỗi tổ một tham luận

( Thời gian tham luận không quá 7 phút/ 01 tham luận).

Nguyễn Thị Thanh: Giải pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục,bồi dưỡng HSG.

Nguyễn Thị Phi Nga : Vai trò GVCN trong việc xây dựng nề nếp, ý thức trong sinh hoạt, học tập, kỹ năng sống cho HS.

Nguyễn Văn Thành : Một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt TCM. Lê Minh Trường : Tổ chức luyện tập, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất HS, nâng cao thành tích các môn trong năm học 2017-2018

Trịnh Thị Thanh Hậu : Sử dụng thiêt bị dạy học, Ứng dụng CNTT trong dạy học môn VL ( 1.5 trang A4).

Trần Thị Lưu: Triển khai thực hiện cuộc vận động: “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo”

           2.7/ Hiệu trưởng thay mặt chủ tịch đoàn trả lời làm rõ những vấn đề cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặt ra tại hội nghị.

           2.8/ Đại biểu cấp trên  ( Phòng GD&ĐT, Lãnh đạo địa phương : Đảng ủy, UBND, đại diện cha mẹ học sinh…) phát biểu ý kiến .

2.9/ Bầu bổ sung ban thanh tra nhân dân

           2.10/ Hội nghị biểu quyết thông qua các chủ trương, giải pháp chính và các chỉ tiêu quan trọng của năm học mới.

           2.11/ Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị.

           2.12 Bế mạc            

  V. Phân công chuẩn bị:

          1/Các văn bản:

          a). Viết báo cáo dự thảo  phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và các chỉ tiêu của  năm học 2017-2018 ( Hiệu trưởng ).

          b). Báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính ( Kế toán ).

          c). Báo cáo kết quả hoạt động ban thanh tra nhân dân năm học 2016-2017 ( Trưởng Ban Thanh tra nhân dân  ).

 d). Công tác tổ chức Hội nghị ( Trần Thị Lưu).

            2. Các điều kiện khác cho hội nghị:

 a) Chuẩn bị hội trường tại phòng HĐSP (Trang trí phông màn, hội trường, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, bản chủ trì, thư ký … ( Đoàn Thanh niên)

b) Tài chính-Hậu cần- hoa trang trí: Tổ văn phòng ( Phương, Trang, Kính).

          c) Tiếp tân: ( Phương, Trang, Kính).

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2017-2018 . Đề nghị CBCC thực hiện nghiêm túc để hội nghị được thành công tốt đẹp. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 - Các tổ trưởng ( để triển khai trong tổ thực hiện) ;                                              

- Niêm yết tại văn phòng ( để GV thực hiện);

 - Website trường;                                           

 - UBND xã ( để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo)                                                                                             Tiêu Viết Vận

- TV Đảng ủy xã ( Để báo cáo)

 - Ban đại diện CMHS ( Để phối hợp).