KẾ HOẠCH (V/v ra đề và tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018 Trường THCS Lê Quý Đôn)

Cập nhật lúc: 07:20 06/05/2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21 /KH-LQD

V/v ra đề, tổ chức kiểm tra học kỳ II

năm học 2017-2018

Buôn Triết, ngày 23 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

(V/v ra đề và tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018

Trường THCS Lê Quý Đôn)

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Hiệu phó trường THCS Lê Quý Đôn

- Tổ trưởng chuyên môn, GV, NV trường THCS Lê Quý Đôn

Căn cứ công văn số 57/PGD&ĐT-THCS của phòng GD&ĐT huyện Lăk ngày 23 tháng 04 năm học 2018 về việc tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra và báo cáo cuối năm học 2017-2018

Căn cứ vào điều lệ trường THCS, THPT, THPT nhiều cấp học được quy định thông tư 12/TTBGD&ĐT ngày 28/03/2011.

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, kế hoạch tháng 5/2018 của trường THCS Lê Quý Đôn

Trường THCS Lê Quý Đôn hướng dẫn ôn tập, ra đề và tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau

A. Mục đích, yêu cầu:

- Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả học tập để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

- Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng”; tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” và các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác

B. Tổ chức kiểm tra học kỳ 2:

1. Tổ chức tốt việc thực hiện chương trình, nội dung dạy học theo quy định, các môn chậm so với tiến độ các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn có kế hoạch  dạy bù nhằm bảo đảm đủ nội dung chương trình, tiến độ học kỳ 2. Tổ chức tốt việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch BGH và TCM.

2. Đề kiểm tra các môn học giáo viên bộ môn ra đề nộp tổ trưởng tổ chuyên môn duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung đề kiểm tra. (thời gian hoàn thành ra đề 25/4/2018). Nộp hiệu phó chuyên môn duyệt bằng files và bản cứng có ký tên của giáo viên và duyệt của tổ chuyên môn vào ngày 26/4/2018. Trường nộp đề kiểm tra về PGD ngày 27/4/2018.

3. Đề kiểm tra:

3.1. Đề kiểm tra của phòng giáo dục gồm các môn Ngữ văn , Lý, Toán, Anh lớp 8, 9

- Phòng GD&ĐT huyện ra đề kiểm tra chung cho toàn huyện ở các khối lớp cụ thể như sau: Lớp 8, 9: gồm 4 môn:  Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh và Vật lý

- Đề được in sao đến từng học sinh. Mỗi học sinh đóng 2.000đ/em để in sao 04 đề thi.

- Thời lượng đề kiểm tra: Ngữ văn, Toán là 90 phút, các môn còn lại là 45 phút,

- Đối với các môn Toán, Vật lý, tiếng Anh, đề kiểm tra kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng. Riêng môn Ngữ văn theo hình thức tự luận.

- Để việc ra đề chung của 4 môn khối lớp 8, 9(Toán, Ngữ văn, Vật lý, Anh văn) đảm bảo phù hợp chung với học sinh của toàn huyện, đề nghị các trường THCS, PTDT Nội trú THCS ra một đề kiểm tra/môn kiểm tra chung theo hình thức: môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, 3 môn còn lại theo hình thức 30% trắc nghiệm, 70% tự luận; phần trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất một phương án trả lời đúng. (có kiểm duyệt của tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo trường), gửi về Phòng GD&ĐT qua bộ phận CM THCS bằng bản cứng (có ký, đóng dấu) và gửi file đề qua Email nội bộ cá nhân đ/c Nguyễn Thanh Hà chậm nhất đến ngày 27/4/2018 dùng để làm đề kiểm tra chính thức(Mọi sự sai sót trong đề kiểm tra, Hiệu trưởng nhà trường chịu hoàn toàn trách nhiệm).

3.2.  Đề kiểm tra các môn còn lại khối 6,7,8,9 (trừ 4 môn lớp 8,9: Ngữ văn, Lý, Toán, Anh theo đề của Phòng giáo dục): Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại theo hình thức 30% trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất một phương án trả lời đúng và 70% tự luận.

3.3. Đề kiểm tra môn : Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc (kiểm tra theo phân phối chương trình và hoàn thành trước 5/5/2018. Mỗi môn/lớp ra 1 đề nộp TCM, BGH)

3.4. Lưu ý: Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng khối lớp, giáo viên xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

4. Lịch kiểm tra :

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Gìơ bắt đầu làm bài

Ngày 07/5/2018

(Thứ hai)

Sáng

Giáo viên học quy chế thi từ 7 giờ 15 đến 8 giờ

GDCD

45phút

8g30

8g35

8h40

Hóa

45phút

9h40

9h45

9h50

8/05/2017

(Thứ ba)

Sáng

Sinh

45phút

7g15’

7g25’

7g30’

Địa

45phút

8g30

8g35

8h40

Công Nghệ

45phút

9h40

9h45

9h50

9/5/2018

(Thứ tư)

Sáng

Ngữ Văn

90phút

7g15’

7g25’

7g30’

Vật lý

45phút

9g15’

9g20’

9g25’

10/5/2018

(Thứ năm)

Sáng

Toán

90phút

7g15’

7g25’

7g30’

Tiếng Anh

45phút

9g15’

9g20’

9g25’

Ngày 11/5/2018

(Thứ sáu)

Sáng

Tin học (LT)

45phút

7g15’

7g25’

7g30’

Sử

45phút

8g30

8g35

8h40

- Phần thi thực hành Môn tin 6,7,9 Giáo viên bộ môn tổ chức thi trong tuần 36 (trước thi tập trung

 5. Sau khi kiểm tra xong chấm tập trung theo hướng dẫn chấm của hướng dẫn chấm của phòng và của trường.

6. Trường hợp học sinh không thể tham dự kiểm tra học kỳ theo lịch quy định do ốm đau, tai nạn... thì các giáo viên bộ môn tự tổ chức kiểm tra bổ sung kịp thời trong thời gian phù hợp để bảo đảm đúng tiến độ sơ kết học kỳ 1. Đề kiểm tra bổ sung giáo viên bộ môn tự ra theo thời lượng và mức độ tương đương của đề kiểm tra chung.

7. Giáo viên chủ nhiệm, hoàn thành nhập liệu phần kiểm diện, xếp loại hạnh kiểm học sinh trước ngày 14/5/2018 sau khi được sự thống nhất của giáo viên bộ môn, TPT.

8. Giáo viên bộ môn hoàn thành nhập điểm trước ngày 14/5/2018 (mọi sự chậm trể phải chịu hoàn toàn trách nhiệm), Ban quản trị kiểm tra, xuất kết quả trước ngày 15/5/2018.

Ngày 18 /05/2018,  kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp THCS

Ngày

STT

Cơ sở giáo dục

Phân công trách nhiệm

Địa điểm

18/5/2018

4

PTDT Nội trú

Tổ trưởng: Ông Tiêu Viết Vận

Tổ phó: Ông Trịnh Duy Quyết

 

Trường 

PTDT Nội trú

5

THCS Nguyễn Đức Cảnh

6

THCS Lê Quý Đôn

Từ ngày 22/5 đến 24/5/2017: Các Hội đồng làm việc  theo quyết định của UBND huyện, Thời gian làm việc tùy thuộc vào khối lượng công việc của các Trường. Dữ liệu xét tốt nghiệp phải đảm bảo thống nhất đúng mẫu kèm theo. Toàn bộ danh sách học sinh đề nghị được công nhận tốt nghiệp, không được công nhận tốt nghiệp và các hồ sơ liên quan của Hội đồng xét tốt nghiệp THCS được niêm phong và nộp về PhòngGDĐT  trong 1 ngày 28/05/2018( nộp trực tiếp cho đ/c Nguyễn Thanh Hà).

Tổng kết dự kiến ngày 21/05/2018 tại 2 diểm học

9. Kết thúc học kỳ 2 (31/5/2018)

Lưu ý: Bộ phận in sao đề kiểm tra (Hiệu trưởng, HPCM, Văn thư, Thư viên) thực hiện in sao nhận đề theo đúng kế hoạch chiều ngày 7/5/2018 nhận đề tại PGD&ĐT huyện Lăk, môn còn lại thư ký từng điểm học nhận tại văn thư vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 7/5/2018.

Bộ biên bản gửi đính kèm

12. Tổ chức kiểm tra

 

PHÂN CÔNG NHƯ SAU

 

 

 

 

 

Phó chủ tịch có trách nhiệm tổ chức học tập quy chế, triển khai việc thực hiện kiểm tra theo đúng quy chế, các thư ký hoàn thiện hồ sơ theo quy định (Bộ biên bản gửi đính kèm qua mail nội bộ)

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỂM THI 1

Số phòng thi: 10

ĐIỂM

THI 2

Số phòng thi: 04

GHI CHÚ

 1.  

Tiêu Viết Vận

CTHĐ

Phụ trách chung

 

 1.  

Bùi Mạnh Cường

PCTHĐ

Đoàn Kết 2

 

Nhận đề KT

 1.  

Nguyễn Văn Thành

Thư kí 1

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh

Thư ký 2

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Trịnh Thị Thanh Hậu

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Phạm Thị Thu Hằng

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Trần Thị Cảnh

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Phạm Thị Đượm

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Cúc

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Nhụy

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Phi Nga

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Đặng Thị Ngọc Thủy

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Nguyễn Lê Yến Lý

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Đặng Quốc Vương

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Đậu Thị Lương

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Bùi Đình Kiên

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Lê Minh Trường

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Lê Quý Hải

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Lương Thị Hòa

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Nguyễn Thanh Hùng

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Nguyễn Tiến Anh

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

 

 1.  

Hoàng Vĩnh Lộc

Giám thị

Đoàn Kết 2

 

Kiểm tra SMAS

 1.  

Trần Danh Trường

Nhân viên

Đoàn Kết 2

 

Kiểm tra CSVC

 1.  

Nguyễn Quốc Sơn

Bảo vệ

Đoàn Kết 2

 

Kiểm tra CSVC

 1.  

Nguyễn Thị Trang

Nhân viên

Đoàn Kết 2

 

Kiểm tra CSVC

 1.  

Y Khoan Buôn Dap

PCTHĐ

 

Buôn Tung 2

Nhận đề KT

 1.  

Trần Thị Lưu

Thư ký 3

 

Buôn Tung 2

 

 1.  

Lê Thị Thu Nguyệt

Giám thị

 

Buôn Tung 2

 

 1.  

Võ Hữu Lương

Giám thị

 

Buôn Tung 2

 

 1.  

Trần Thị Bảo Nguyên

Giám thị

 

Buôn Tung 2

 

 1.  

Nguyễn Văn Ngân

Giám thị

 

Buôn Tung 2

 

 1.  

Y Minh Đăk Cắt

Giám thị

 

Buôn Tung 2

 

 1.  

Nguyễn Văn Đạo

Giám thị

 

Buôn Tung 2

 

 1.  

Nguyễn Hữu Quang

Giám thị

 

Buôn Tung 2

 

 1.  

Trần Văn Trung

Bảo vệ

 

Buôn Tung 2

Kiểm tra CSVC

 

C. Báo cáo cuối năm

Gồm: Thống kê chất lượng điểm bộ môn (theo mẫu)

Báo cáo cuối năn (Cá nhân, tổ CM).

Biên bản đề nghị khen thưởng cuối năm của TCM

     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                          

 - Như trên;

 - Lưu VP, CM.

                                                                                                                        `                                                                                                          Tiêu Viết Vận