Thời khóa biểu lần 1 áp dụng từ ngày 18/8/2014

Cập nhật lúc: 10:16 10/07/2017

Trường

THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Học kỳ

1

Thời khóa biểu lần 1

Có giá trị từ ngày 18/08/2014

Năm học

2014-2015

Buổi sáng

Ngày

Tiết

6A

6B

6C

7A

7B

7C

7D

8A

8B

8C

8D

9A

9B

9C

9D

Thứ 2

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

2

AV - Ly

VAN - ĐLương

SINH - Y Minh

TD - Trường

TOAN - Hòa

TOAN - Thanh

DIA - Nga

GDCD - Lượng

AV - Kiên

HOA - Thủy

TOAN - Thùy

LY - Lộc

MT - Quang

VAN - Thu

VAN - Vân

3