Công văn 4040/BGD&ĐT -GDTrH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________ Số: 4040/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Cập nhật lúc: 08:46 08/10/2021

Công văn 4040/BGD&ĐT -GDTrH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________ Số: 4040/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022