Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước

Cập nhật lúc: 09:57 29/07/2017

 

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và các văn bản có liên quan.
Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trưởng tổ chức nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia trong quý III/2017.
Văn phòng Chính phủ xây dựng dự thảo Quyết định về quy chế gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền trong quý III/2017, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.
Ngày nay, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN), hướng tới phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia.
Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng CNTT nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan Chính phủ, xây dựng một Chính phủ hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự của dân, do dân và vì dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội. Điều này được thể hiện rõ trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình về cải cách hành chính của đất nước.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, triển khai các chương trình, kế hoạch của quốc gia về ứng dụng CNTT, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực triển khai CPĐT và đạt được những kết quả quan trọng.
Cụ thể, về cơ sở hạ tầng thông tin ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN. Số lượng cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc ngày càng tăng, góp phần tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, tăng năng suất, hiệu quả công việc.
Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã được triển khai xây lựng, kết nối đến cấp sở, ban, ngành, quận, huyện. Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã triển khai hệ thống thư điện tử chính thức (tên miền.gov.vn) để trao đổi thông tin, tài liệu qua mạng và hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ công việc. Đến nay, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có trang/cổng thông tin điện tử đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước; nhu cầu tìm hiểu, tra cứu, khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp...

Theo chinhphu.vn