Kế hoạch dạy chủ đề tự chọn

Cập nhật lúc: 09:56 10/07/2017

PHÒNG GD&ĐT LĂK

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Số: …. KH-LQĐ

 CỘNG HÒA  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

(Bổ sung học kì 2 năm học 2013-2014)

 

Căn cứ vào công văn số 44/PGDĐT ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Phòng GDĐT Lăk  về việc chỉ đạo thực hiện chương trình giảng dạy đối với điểm trường Lê Đình Chinh.

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2013-2014 của trường THCS Lê Quý Đôn;

Trường THCS Lê Quý Đôn lên Kế hoạch dạy tự chọn bổ sung học kì 2 năm học 2013- 2014 như sau:

I-       MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1)Mục đích:

 - Nhằm củng cố, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng môn học.

 - Thực hiện mục tiêu giáo dục, góp phần hướng nghiệp học sinh.

- Nâng cao chất lượng bộ môn và giảm tỉ lệ học sinh bỏ học.

2) Yêu cầu:

    - Góp phần củng cố, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng môn học, giúp học sinh phát huy năng lực tự học, tích cực, chủ động sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

    - Giúp cho những học sinh học yếu, tiếp thu chậm có thể lấy lại những kiến thức căn bản để chất lượng học tập ngày một đi lên

    - Thực hiện có hiệu quả mục tiêu cấp học.

II-              KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN:

   1. Chủ đề thực hiện:

        Chủ đề tự chọn: BÁM SÁT

    2. Đối tượng thực hiện:

         Học sinh lớp 8D, 9C điểm Buôn Tung 2 học kì 2 năm học 2013- 2014.

   3. Thời lượng:

        Sau khi họp thống nhất với các tổ chuyên môn hai môn Ngữ văn, Vật lý, nhà trường đã thống nhất phân bổ số lượng tiết dạy chủ đề tự chọn năm học 2013-2014 như sau:

      - Môn Ngữ văn lớp 9C: 16 tiết/năm. Học kỳ II:16 tiết;

      - Môn Vật lý lớp 8D: 10 tiết/năm. Học kỳ II 10 tiết

   4. Hình thức thực hiện:

       a. Đối với lớp 8D:

          - Sắp theo thời khóa biểu từ tuần 30 đến 34 môn Vật lý mỗi tuần có 3 tiết (trong đó có 2 tiết học chủ đề tự chọn).

  a. Đối với lớp 9C:

          - Sắp theo thời khóa biểu từ tuần 26 đến 33 môn Ngữ văn mỗi tuần có  7 tiết (trong đó có 2 tiết học chủ đề tự chọn).

       c. GVBM dạy học tự chọn lập kế hoạch giảng dạy của bộ môn được phân công.   

    5. Kiểm tra đánh giá kết quả và lưu trữ hồ sơ

        - BGH theo dõi quá trình giảng dạy, chủ đề dạy, kết quả kiểm tra của GVBM.

        - GV của từng bộ môn lên kế hoạch tự chọn nộp cho tổ trưởng duyệt, BGH lưu và theo dõi quá trình thực hiện.

        - Trong quá trình giảng dạy, tùy theo đặc điểm tình hình từng lớp, GVBM có thể thay đổi điều chỉnh nội dung dạy phù hợp nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.

Trên đây là  kế hoạch dạy học tự chọn bổ sung học kì 2 năm học 2013- 2014 của trường THCS Lê Quý Đôn./.

       

Nơi nhận:                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-         PGD (báo cáo),

-         Tổ CM,GVBM (thực hiện),

-         Lưu:VT,CM.

 

                                                                                         

                                                                                               Bùi Mạnh Cường