Về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2017-2018

Cập nhật lúc: 16:29 22/09/2017

           UBND HUYỆN LẮK

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

          Số: 149/PGDĐT-PC

Về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác   Pháp chế năm học 2017-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

                         Lắk, ngày 22 tháng 9  năm 2017

 

 

       Kính gửi:    Hiệu trưởng các trường học trực thuộc

 

 Thực hiện Công văn số 1298/SGDĐT-TTr, ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 về công tác Pháp chế; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2017 - 2018 đối với các trường học như sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Tiếp tục kiện toàn và phát huy vai trò của đội ngũ làm công tác Pháp chế; Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế  năm học 2017-2018, trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL).

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, để đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

3. Tiếp tục rà soát, tạo điều kiện để giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, cán bộ phụ trách công tác TTPBGDPL tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy pháp luật nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, cán bộ phụ trách TTPBGDPL trong trường học.

II. Nhiệm vụ cụ thể

 1. Kiện toàn đội ngũ phụ trách công tác Pháp chế: Các trường có trách nhiệm bố trí cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện công tác Pháp chế theo quy định hiện hành, thành lập tổ pháp chế, phân công nhiệm vụ cho các thành viên .

- Các đơn vị cử cán bộ phụ trách công tác Pháp chế, giáo viên, giảng dạy môn Giáo dục công dân, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Pháp chế, TTPBGDPL do các cơ quan chuyên môn tổ chức.

2. Hoạt động Pháp chế

 a. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Chủ động, tích cực tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương và cho ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị soạn thảo (khi các văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo hoặc khi có yêu cầu).

b. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Hội đồng Nhân nhân, Ủy ban Nhân dân các cấp ban hành, nếu phát hiện có quy định trái luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương thì kiến nghị kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để thay thế theo như quy định tại Điều 170, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Xây dựng báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân cấp xã  về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Thường xuyên tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các quy định hành chính do mình tham mưu ban hành.

c. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học  2017-2018 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 05/KH-PGDĐT, ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Phòng GDĐT về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GDĐT huyện Lắk năm 2017; Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 25 thánh 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2017 và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021 của Bộ GDĐT.

- Tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 theo đúng thể lệ, yêu cầu, kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi.

- Kịp thời cập nhật và tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên nội dung các bộ luật và luật mới có hiệu lực và các quy định pháp luật mới về giáo dục vào hàng quý, hàng tháng. Đặc biệt cần thường xuyên quan tâm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác TTPBGDPL của đơn vị.

- Tổ chức thực hiện hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam 09/11” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng Tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng bổ sung, cập nhật thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của các cơ quan Trung ương, địa phương và của ngành.

- Kiểm tra, đánh giá và khen thưởng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của nhà trường về công tác TTPBGDPL.

- Hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến tùy thuộc vào điều kiện của mỗi đơn vị như: Tuyên truyền miệng, phát tài liệu, tờ rơi, khẩu hiệu, hội thi hoặc lồng ghép trong các buổi chào cờ đầu tuần, cuộc họp, tập huấn…

- Sau mỗi đợt, mỗi lần tuyên truyền, phổ biến, hội thi … cần lưu lại kế hoạch, nội dung tài liệu, báo cáo, kết quả, số liệu người tham gia vào hồ sơ nhà trường.

d. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở đơn vị theo quy định tại Nghị định số 59/2012NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ. Trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh, quản lý dạy thêm, học thêm; y tế trường học...

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các trường trên địa bàn.

- Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại đơn vị gửi về Phòng GDĐT (Qua đường công văn và email nội bộ vào cuối mỗi học kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất).

e. Công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính

Kịp thời công bố, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật tại đơn vị; giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng thời hạn; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế hoạch hoặc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

g. Công tác thi đua, khen thưởng

 Quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Pháp chế, TTPBGDPL.

 III. Tổ chức thực hiện

   - Hiệu trưởng các trường tổ chức quán triệt các nội dung hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế, phê duyệt kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016 - 2017, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 10 năm 2016.

- Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, hiệu trưởng các trường báo cáo tổng kết công tác Pháp chế năm học trước ngày 10 tháng 5 năm 2018 để Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá, tổng hợp gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân huyện và phòng Tư pháp.

 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2017 – 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo (đồng chí Trương Sơn Lạng), số điện thoại 0945008689 hoặc qua email nội bộ của Phòng để được hướng dẫn kịp thời./.

 

    Nơi nhận:                                                                                KT. TRƯỞNG PHÒNG

   - Các trường học; (để thực hiện)                                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG           

   - Sở GDĐT; (để báo cáo)                                                                           (Đã ký)

   - Phòng Tư pháp; (để phối hợp)

   - LĐ Phòng; (để chỉ đạo)                                                                     

   - Lưu: VT. PC                                                                                             Bùi Thị Trí Huệ