V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với Giáo dục dân tộc

Cập nhật lúc: 16:27 22/09/2017

             UBND HUYỆN LẮK                                PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

            Số: 148 /PGDĐT- GDDT   

V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

năm học 2017-2018 đối với Giáo dục dân tộc.

                                                        

                            Lắk, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc

 

Thực hiện Hướng dẫn số 1296/SGDĐT – GDDT ngày 19/ 9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc trên địa bàn huyện như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

 Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của ngành giáo dục về đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. 

          Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ và  giải pháp cơ bản của ngành giáo dục đối với vùng dân tộc thiểu số (DTTS); quy hoạch lại mạng lưới trường lớp phù hợp điều kiện địa phương; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS; triển khai có hiệu quả các giải pháp trong Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ở vùng DTTS (sau khi được UBND huyện phê duyệt). Thực hiện tốt các chính sách đã ban hành đối với giáo dục dân tộc; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ người dạy, người học và cơ sở giáo dục ở vùng DTTS. 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo; xây dựng, nhân rộng các tấm gương điển hình về đạo đức nhà giáo; tôn vinh các nhà giáo tâm huyết, có sáng kiến trong quản lý, giáo dục học sinh vùng DTTS và những người có nhiều đóng góp cho giáo dục vùng DTTS.

II. Nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng DTTS

1. Duy trì, phát triển số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục DTTS

a) Tham mưu quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương và có lộ trình hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, lớp và nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc.

b) Tập trung chỉ đạo duy trì số lượng học sinh trong độ tuổi đi học; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng xã hội huy động tối đa trẻ em, học sinh người DTTS trong độ tuổi đến trường, duy trì sĩ số học sinh, bảo đảm tỷ lệ học sinh chuyên cần, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học vào dịp lễ tết, mùa vụ,...  

c) Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ở các cơ sở giáo dục vùng DTTS.

d) Thực hiện các phương pháp dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng học sinh DTTS ; tăng cường các hoạt động giao lưu, giúp đỡ về chuyên môn cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên người dân tộc thiểu số ở các trường vùng đặc biệt khó khăn. Làm tốt công tác đánh giá thực trạng về chất lượng, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục của trường PTDTNT

2.1. Công tác tuyển sinh

 - Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh vào trường PTDTNT; bảo đảm tuyển chọn được những học sinh ưu tú của các DTTS vào học; tuyển thẳng học sinh các DTTS rất ít người theo quy định.

2.2. Nâng cao chất lượng dạy và học

a) Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

Thực hiện tốt những hướng dẫn, quy định về chương trình, kế hoạch giáo dục các cấp học  của Phòng GDĐT năm học 2017-2018.

b) Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá g học sinh DTTS 

- Tổ chức khảo sát phân loại năng lực học tập của học sinh ngay từ đầu năm học, xây dựng kế hoạch dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng; đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh DTTS để nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phù hợp đối tượng học sinh DTTS.

 c) Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù gắn với yêu cầu giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh  

- Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh về chính sách dân tộc, về bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

- Tổ chức và quản lí học sinh bán trú, nội trú và  hoạt động tự học của học sinh, tiếp cận hoạt động trải nghiệm. Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; tổ chức bếp ăn tập thể bảo đảm dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với các cơ sở y tế của địa phương chăm sóc sức khỏe cho học sinh, chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh.

- Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại tình dục trong nhà trường; giáo dục học sinh nâng cao nhận thức, tham gia tuyên truyền trong gia đình, cộng đồng về xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; giáo dục kĩ năng hoạt động xã hội với các nội dung thiết thực, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi và đặc điểm văn hóa DTTS cho học sinh.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần và giáo dục toàn diện cho học sinh.

          d) Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường PTDTNT.

- Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh. Cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục hướng nghiệp đáp ứng thị trường lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương của đất nước.

- Khuyến khích xây dựng mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn; tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường, đảm bảo giáo dục cơ bản ở THCS, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.

- Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề truyền thống phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức hoạt động lao động sản xuất cải thiện đời sống cho học sinh bán trú, nội trú. 

3. Tăng cường dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số

 3.1. Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS trong các cơ sở giáo dục vùng DTTS.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 (sau khi được UBND huyện phê duyệt) . Tập trung vào những nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS, chú trọng xây dựng môi trường giao tiếp, giao lưu tiếng Việt cho trẻ, học sinh DTTS thông qua hoạt động dạy học của môn học và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm; tổ chức hiệu quả chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh DTTS cấp tiểu học. 

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và đáp ứng các điều kiện để tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong quá trình thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc sử dụng thí điểm tài liệu bổ trợ dành cho học sinh DTTS lớp 1, 2, 3 tại một số trường Tiểu học.

III. Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng DTTS

 1. Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc

- Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về phát triển giáo dục dân tộc; đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn xã hội quan tâm tới giáo dục ở vùng DTTS.

- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục dân tộc ở các trường có nhiều học sinh DTTS theo tinh thần Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”.

- Tăng cường nền nếp, kỉ cương, dân chủ trong nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hệ thống dữ liệu về giáo dục dân tộc theo các cấp học và theo từng DTTS. Nắm chắc số liệu đến từng dân tộc thiểu số của đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo bảo đảm chính xác, kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo trong quản lí dạy học, hoạt động giáo dục, trong việc tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú; thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh; thực hiện quy chế dân chủ, công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.  

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng DTTS.

- Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và các quy định tại Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV(Mầm non), Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Rà soát, đánh giá  thực trạng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên DTTS theo Chương trình và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo kế hoạch của Phòng GDĐT.

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, chú trọng hình thức sinh hoạt chuyên môn theo cụm, khối, tổ, nhóm, tập trung, qua mạng...; tăng cường tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống phù hợp đặc điểm tâm lí học sinh DTTS, văn hoá dân tộc và tri thức địa phương.

IV. Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo dục dân tộc 

1. Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở vùng DTTS.

Tiếp tục thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, chính sách đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ và các chính sách hiện hành đối với học sinh người DTTS.

2. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu ban hành chính sách của địa phương

- Tích cực tham mưu với các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phát triển giáo dục, đào tạo vùng DTTS trên địa bàn huyện.

- Phát hiện những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung.

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các văn bản (trong quá trình dự thảo) ban hành chính sách phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các trường học căn cứ vào điều kiện thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc đảm bảo khả thi, hiệu quả.

2. Các trường chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học và các văn bản hướng dẫn sơ kết, tổng kết nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo để kịp thời xử lí.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Lãnh đạo Phòng (để bc);

- Các bộ phận CM (để phối hợp);

- Lưu: VT, GDDT.

          KT. TRƯỞNG PHÒNG

          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG          

                             (Đã ký)

 

               Bùi Thị Trí Huệ