BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ 6 NHIỆM KỲ 2017-2020

Cập nhật lúc: 15:46 27/07/2017

ĐẢNG BỘ XÃ BUÔN TRIẾT                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                         

CHI BỘ TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN  

 Số 01/BC- CBLQĐ                                          

                                                                                                         Buôn Triết, ngày 20 tháng 06 năm 2017

 

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ 6 NHIỆM KỲ 2017-2020

 

+ Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

+ Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban chấp hành Đảng ủy mở rộng ngày 20 tháng 06 năm 2017 về chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2017-2020

+ Căn cứ vào kế hoạch số 02/KH-ĐU của Đảng ủy xã Buôn Triết ngày 20 tháng 06 năm 2017 về kế hoạch Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020.

          + Căn cứ hướng dẫn số 05/HD/ĐU hướng dẫn của Đảng ủy xã Buôn Triết ngày 25 tháng 05 năm 2017 về hướng dẫn chương trình Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Buôn Triết nhiệm kỳ 2017-2010.

Chi bộ trường Lê Quý Đôn đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ trường Lê Quý Đôn lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 nội dung như sau:

 

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG.

1.     Đặc điểm tình hình:

Về Chi bộ: Tổng số đảng viên của chi bộ : 18 trong đó đảng viên chính thức 18, đảng viên dự bị : 0, Số lượng đảng viên trong cơ quan chiếm tỷ lệ : 18/39=46.1%

Đảng viên Nữ là : 06 .

Đảng viên là người dân tộc : 02

Đảng viên chuyển đến : 0

Đảng viên chuyển đi : 02 ( 01 chuyển công tác, 01 chuyển về sinh hoạt tại địa phương)

Đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ : 02 ( Lê Thị Thu Nguyệt, Lê Quang Dũng).

Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT: 18/18=100%.

Về trình độ chuyên môn: Trung cấp 01/18=5.5%.

Trình độ Cao đẳng : 07/18=38.8%, Trình độ Đại học : 11/18=61.1%

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 2/18=11%, Sơ cấp : 11/18= 61.1%

Về tình hình CBGVNV trong cơ quan: Tổng số CBGVCNV do chi bộ quản lý là: 39. Trong đó : CBQL: 03; TPT: 01,CTPCGD: 01,GV: 28 ; CNV : 06)

Về tổ chức các đoàn thể : 01 tổ chức Công đoàn với tổng số 39 CĐV; Đoàn TN có 15  Đoàn viên; Đội TN TP Hồ chí Minh có 14 chi đội với tổng số 434 đội viên.

Về Tổ khối có 06 tổ, trong đó : 05 tổ chuyên môn, 01 tổ HCVP.

Trình độ Đại học : 21/39=53%

2.     Thuận lợi

 Được sự quan tâm sâu sắc của cấp uỷ Đảng xã Buôn Triết, luôn tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      -   Đội ngũ Đảng viên và Cán bộ nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 100% đạt chuẩn, trên chuẩn 53%, đáp ứng được nhiệm vụ nhu cầu giáo dục hiện nay.

      - Hoạt động Chi bộ, Nhà trường thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. CB.GV.NV tự giác, tích cực công tác, ý thức trách nhiệm cao, luôn có tinh thần đoàn kết, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

     -Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ Đảng theo quy định.

      - Cơ sở vật chất trường lớp từng bước đang được đầu tư khá đồng bộ; bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu hoạt động giáo dục trong nhà trường.

      - Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường

  3.Khó khăn.

Một vài Đảng viên chưa thật sự phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đặc biệt trong đỏi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục. đa số Đảng viên tuy đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng kinh nghiệm về thực tiễn giảng dạy và giáo dục còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm thực tế; một số Đảng viên chưa thực sự yên tâm trong công tác nhất là Đảng viên nhà còn xa nơi công tác.

 

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2017

           Nhiệm kỳ 2015-2017  Chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ xã Buôn Triết; Nghị quyết của chi bộ trường Lê quý Đôn về công tác xây dựng và phát triển đảng viên, chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:   

1.LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG AN NINH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Chi bộ đã tiến hành Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2017 theo đúng tinh thần chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 30 tháng 05 năm 2014 về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiên tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và hướng dẫn 26-HD/BCHTW của ban tổ chức Trung ương ngày 18 tháng 8 năm 2014 về việc hướng dẫn chỉ thị 36-CT/TW

         Về sinh hoạt chi bộ: chi bộ tổ chức sinh hoạt theo đúng Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn số 09-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương ngày 02/3/2012  về hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ giúp cán bộ Đảng viên nhận thức đúng về các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể là: Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của Chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của Chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; quán triệt các chỉ thị, văn bản quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 03-CT/TW. Chỉ đạo thực hiện “ Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”.

           Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tại đơn vị, quản lý tài chính, tài sản không để tình trạng mất mát, thất thoát tài sản, chống tham ô, lãng phí , phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình

          - Tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Chỉ đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể ở cơ quan đơn vị từng bước hoạt động hiệu quả hơn, chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn; chi đoàn; trong sạch vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng của Chi bộ. Giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp bồi đối tượng Đảng, xem xét đề xuất kết nạp Đảng viên mới

Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, viên chức về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Thúc đẩy tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trong cơ quan đơn vị.

Tổ chức thực hiện giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị và đảm bảo an toàn trật tự xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân. Lãnh đạo đơn vị luôn đoàn kết nội bộ, nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ tốt chính trị nội bộ và bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường.

Chi bộ lãnh đạo xây dựng Nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ, chỉ đạo Ban giám hiệu trường xây dựng kế hoạch năm học đầu năm bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

 

2 Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường:

         Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc về thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành giáo dục, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình để từ đó chủ động trong công việc. Xây dựng đội ngũ vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, làm việc tự giác, khoa học, sáng tạo hiệu quả cao . Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, tôn trọng gần gũi, lắng nghe ý kiến của cha mẹ học sinh.

 

          Chi bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các tổ khối chuyên môn và đội ngũ CBCCVC triển khai và tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tích cực làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền huy động nguồn lực vào việc xây dựng CSVC trường học.

Chi bộ Lãnh đạo nhà trường trong việc xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa CBGVNV với nhau, quan hệ ứng xử với học sinh, cha mẹ học sinh, chỉ đạo tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng nền nếp thói quen vệ sinh tốt, tự tin bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân, mạnh dạn trong giao tiếp, thân thiện chia sẻ hợp tác với bạn bè, lễ phép với người lớn tuổi, tích cực trong các hoạt động vui chơi học tập.

 3 Kết quả thực hiện:

3.1 Công tác phổ cập giáo dục:

 • Phổ cập THCS Năm 2015

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2015 (số 279/QĐ-UBND quyết định của UBND huyện Lăk ngày 03 tháng 02 năm 2016 về việc công nhận đạt chuẩn PCGDTHCS năm 2016 xã Buôn Triết).

Cụ thể đạt được các tiêu chuẩn như sau:

+ Tiêu chuẩn 1: Đơn vị đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức 1.

+ Tiêu chuẩn 2: Tổng số người từ 15-18 tuổi: 517 người, đã tốt nghiệp THCS 424, đạt tỷ lệ 82,01%.

 • Phổ cập THCS Năm 2016

- Tổng số người trong độ tuổi từ 15-18 là: 552.

-  Tổng số người trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS: 469,Đạt tỷ lệ: 85 %.

3.2 Chất lượng giáo dục

+ Tốt nghiệp THCS

 • Kết quả TNTHCS năm học 2015-2016

Tổng số học sinh dự xét 121, Tốt nghiệp : 117=96.6%

+ Xếp  tốt nghiệp loại giỏi: 13  tỷ lệ: 11.1%.

+ Tốt nghiệp loại khá: 58  tỷ lệ: 49.6% .

+ Tốt nghiệp loại trung bình: 46  tỷ lệ: 39.3% .

+ Không tốt nghiệp :04/121=3.3%

 • Kết quả TNTHCS năm học 2016-2017

Tổng số học sinh dự xét 111, Tốt nghiệp : 108=97.2%

+ Tổng số tốt nghiệp loại giỏi: 11 ( tỷ lệ: 10.2% )

+  Tổng số tốt nghiệp loại khá: 45 ( tỷ lệ: 41.7% )

+  Tổng số tốt nghiệp loại trung bình: 52 ( tỷ lệ: 48.1%)

+  Tổng số người học không tốt nghiệp: 03 ( tỷ lệ: 2.7 %)

+ Chất lượng giáo dục học lực, hạnh kiểm

 • Chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Học lực:  Giỏi : 39/472=8.26%.  Khá 171/472=36.23%.  TB : 245/472=51.9%.  Yếu : 14/472=2.97%.

Hạnh kiểm: Tốt 309/472=65.4%. Khá 137/472=29%.Trung bình : 26/472=5.5%

 • Chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

Học lực : Giỏi : 40/428=9.35%.  Khá 142/428=33.2%. TB : 280/428=42.1%.Yếu : 63/428=14.7%.Kém: 3/428= 0.7%

Hạnh kiểm: Tốt 325/428=75.9%. Khá 97/428=22.7%. Trung bình : 4/428=50.93%. Yếu : 02/428=0.47%

3.3 Chất lượng mũi nhọn:

 • Học sinh giỏi qua các kỳ thi năm học 2015-2016

+ Cấp tỉnh: Tổng số huy chương 10 trong đó Huy chương bạc: 06 huy chương đồng : 04.  Tỷ lệ :10/472=2.1%

+ Cấp huyện: Tổng số huy chương 17 Huy chương vàng : 05,   Huy chương bạc : 05, Huy chương đồng : 07. Tỷ lệ : 17/472=3.6%.

Học sinh đạt giải các môn học : Mý tính cầm tay, IOE,VIOE, học sinh giỏi các môn văn hóa, kiến thức liên môn cấp tỉnh : 02/472=0.42%, cấp huyện:34/472=7.2%

 • Học sinh giỏi qua các kỳ thi năm học 2016-2017

Học sinh giỏi cấp tỉnh 11/428=2.5%, học sinh giỏi cấp huyện : 53/428=12.3%

Nghiên cứu khoa học kỷ thuật : Giải nhì cấp huyện, giải 3 cấp tỉnh

3.4 Chất lượng đội ngũ.

 • Năm học 2015-2016

          Số lượng Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 12, giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 08.

Chiên sĩ thi đua : 05. Giáo viên được UBND huyện khen thưởng : 05. Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

 • Năm học 2016-2017

          Số lượng Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 12, giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 07.

Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 03, Chiên sĩ thi đua : 05. Giáo viên được đề nghị UBND huyện khen thưởng : 11. Đề nghị Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

3.5 Thực hiện quy chế dân chủ

- Thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các nội dung hoạt động bảo đảm sự đoàn kết thống nhất, không có hiện tượng bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết trong cơ quan; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ-giáo viên và học sinh luôn được quan tâm, giáo viên ở nơi xa về công tác luôn được tạo nhiều điều kiện về nơi ăn, chốn ở, thời gian bố trí công tác phù hợp; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác luôn được quan tâm.

3.6 Các hoạt động nhân đạo, xã hội:

Chỉ đạo thực hiện các hoạt động nhân đạo xã hội, công tác kết nghĩa: Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của chi bộ các tổ chức trong Nhà trường đã thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, hoạt động xã hội, công tác kết nghĩa với thôn buôn:

          + Chi bộ đã kết nghĩa với Buôn Ung rung 2, thường xuyên thăm hỏi động viên bà con buôn kết nghĩa, tặng hàng tháng 10kg cho gia đình ông Y Nghia , hổ trợ gạo người cao tuổi lức giáp hạt ( 100kg).

          + Có 10 lượt CBĐV hiến máu trong năm 2015,2016.

          + Thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác từ năm 2015 đến nay 24.000.000đ.

          + Thực hiện tốt việc đóng góp quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống bảo lụt, quỹ tình nghĩa, ngày vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, mái ấm công đoàn, người cao tuổi…

          + Tham mưu các cấp giúp đở học sinh nghèo vượt khó : Xây ngôi nhà “khăn quàng đỏ” cho em Phạm Thị Nga : 50.000.000đ, học bổng “ đọt chuối non”, học bổng của các tổ chức xã hội, của phòng Lao động thương binh xã hội huyện Lăk, học bổng Hội khuyên học Lăk, Hội khuyến học xã Buôn Triết, của doan nghiệp tư nhân Hà Liên….hàng năm khoảng 15.000.000đ giú các em vượt qua khó khăn vươn lên học tốt

 

II. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Chi bộ đã bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo qui định; bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, của ngành và cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể Đảng viên.

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng quy chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể trong vai trò thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội bộ cơ quan đoàn thể, luôn đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi trái với quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiên quyết loại bỏ những biểu hiện mất dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác  và ý thức tổ chức kỷ luật kém, biểu hiện sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ thường xuyên quan tâm, thúc đẩy các tổ chức đoàn thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức: Đa số cán bộ giáo viên đều có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nghề nghiệp, gắn bó với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục được giao; có sự giúp đỡ tận tình, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập hết lớp hết cấp.

2. Lãnh đạo về công tác tổ chức, cán bộ.

Về duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ : Chi bộ trường Lê Quý Đôn đã  duy trì đề đặn chế độ sinh hoạt mỗi tháng 1 lần theo quy định của điều lệ Đảng và quy chế của chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2017.

Nội dung sinh hoạt chi bộ thực hiện theo đúng hướng dẫn số 09/HD-BTCTW ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Ban tổ chức Trung ương.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ : Trong nhiệm kỳ qua với sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu trường đã có nhiều lượt cán bộ được tham gia học tập về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ (Trung cấp Lý luận chính trị -Hành chính: 02. hoàn thành lớp Đại học: 01. Tham gia bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh chuẩn Châu Âu : 02. Có 7 đ/c học lớp đối tượng Đảng)

Công tác kết nạp và công nhận Đảng viên chính thức:

Công tác kết nạp đảng trong nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình kết nạp Đảng viên theo quy định của điều lệ.

Kết quả : Đã kết nạp 2 đảng viên đạt 100% so với Nghị quyết nhiêm kỳ 2015-2017 đề ra.

Kết quả chất lượng Đảng viên

 • Chất lượng đảng viên Năm 2015

          Tổng số đảng viên 20 đồng chí, tham gia phân loại : 20 đồng chí

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 03 đồng chí.

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ           17 đồng chí.

Về chi bộ : Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2015

 • Chất lượng đảng viên Năm 2016

Tổng số đảng viên 19 đồng chí, tham gia phân loại : 19 đồng chí

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2 đồng chí.

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ           15 đồng chí.

Về chi bộ : Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2016

 1. Về công tác kiểm tra giám sát.

Hàng năm Chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiểm tra việc tham gia sinh hoạt tại địa phương nơi cư trú, thực hiện đóng Đảng phí theo quy định. Kết quả: năm 2015 kiểm tra: 20/20  Đảng viên đạt tỷ lệ 100%, năm 2016 kiểm tra:19/19=100% (01ĐV chuyển sinh hoạt về địa phương)

 1. Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể

4.1.  Lãnh đạo xây dựng nhà trường:

Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng, quy hoạch công tác nhân sự cho bộ máy hoạt động nhà trường, các tổ chức đoàn thể; công tác dự nguồn quy hoạch cán bộ cho các nhiệm kỳ.

Chi bộ thường xuyên quan tâm phối hợp cùng ban lãnh đạo nhà trường BCH các đoàn thể trong việc chỉnh đốn lề lối làm việc, tác phong làm việc của cán bộ viên chức; xây dựng và thực hiện tốt nội quy của cơ quan; thực hiện văn hóa công sở đảm bảo môi trường văn minh, sạch đẹp.

Chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở nhà trường và địa phương; thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ nhà trường. Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá, bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các đoàn thể phối hợp làm tốt công tác phát triển giáo dục toàn diện; chăm lo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp.

4.2/  Đối với tổ chức đoàn thể:

Chi bộ trực tiếp chỉ đạo Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của Công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể Đại hội đúng điều lệ quy định, chỉ đạo về công tác nhân sự theo quy chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ đạo Công đoàn bằng các chủ trương, nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và vai trò đoàn kết trong từng nội bộ đơn vị.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua “Hai tốt”;  tham gia nghiên cứu tìm hiểu lịch sử văn hoá truyền thống dân tộc, tìm hiểu các văn bản pháp luật về : Trật tự an toàn giao thông, sức khỏe đời sống môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh. Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đảng xem xét kết nạp.

Hàng tháng Chi bộ xem xét và duyệt kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, tham mưu và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng tổ chức.

Đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt việc kết nghĩa với Buôn Ung Rung 2, nhiệm kỳ qua với phương châm “Hướng về cơ sở”, bằng trách nhiệm chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của các thầy cô giáo đã thường xuyên bám sát cơ sở khi có sự phân công. Hàng năm cử 30 lượt cán bộ, giáo viên thăm hỏi, động viên giúp buôn thực hiện tốt chính sách về giáo dục từng bước thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí, tích cực vận động nhân dân cho trẻ em trong lứa tuổi đi học đều phải được cắp sách đến trường.

Cùng với công tác dân vận và vận động quần chúng, bám sát địa bàn, tích cực chủ động giúp nhân dân, bằng khả năng của cơ quan, phát triển đời sống, kinh tế, văn hoá xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hoá….. Trong những năm qua trường bằng nguồn vốn tự cân đối và từ quyên góp của cán bộ, đội ngũ giáo viên, học sinh đã ủng hộ buôn khoảng 10 triệu đồng trong các dịp lễ, tết hay trong các hoạt động của buôn.

Công đoàn có tổng số 39 đoàn viên công đoàn, hoạt động có hiệu quả trong việc phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng Đời sống văn hóa nơi công sở, thực hiện quy chế dân chủ, năm học 2015-2016 và năm, học 2016-2017 được công nhân công đoàn vững mạnh.

Về đoàn thanh niên có 15 đoàn viên , nhiệt tình, năng nổ trong công tác, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào xã hội.

Đội thiếu niên TPHCM có tổng số 434 hoạt động theo quy định của Hội đồng đội cấp trên.

  5. Lãnh đạo việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI tại chi bộ trường Lê Quý Đôn đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít cán bộ, đảng viên.

Hiện nay chi bộ và Đảng viên chi bộ tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW  chỉ thị của Bộ chính trị ngày 15 tháng 05 năm 2016 và chỉ thị số 27/CT-TTg chỉ thị của Thủ tướng ngày 08 tháng 09 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kết quả đạt được:

Tổ chức quán triệt các chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 đến Đảng viên, CBGVNV trong đơn vị.

Tham gia đợt phát động tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 19/05/2015-19/05/2020 tổng số tiền đơn vị tham gia đóng góp 11.000.000đ

Hàng tháng trong nọi dung sinh hoạt chi bộ luôn có mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể về đạo đức về sự hy sinh, về lòng yếu nước thương dân, tính cần cù chịu khó, đặc biệt là nói đi đôi với làm.

III ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ưu điểm:

Chi bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo BGH, các tổ chức trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống, tuân thủ pháp luật, chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn theo quy định.

Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác tham mưu mở rộng diện tích đất, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia.

Chất lượng giáo dục đã có chuyển biến tích cực : Ngày càng hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học, số lượng học sinh khá giỏi ngày càng tăng, đặc biệt là học sinh giỏi trong các cuộc thi trực tuyến.

Phong trào văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động nhân đạo được triển khai và đạt kết quả tốt.

Khuyết điểm:

Công tác kiểm tra giám sát của chi bộ còn mang tính hình thức.

Tính chiến đấu , phê và tự phế chưa cao đặc biệt trong sinh hoạt chi bộ

 

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017-2020

 

 1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

          1. Thực hiện tốt Nghị quyết XII của đảng về ” Tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”

           2. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về  tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;

3. Chỉ đạo đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

          4. Chỉ đạo, lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên sử dụng công nghệ  trong công tác chuyên môn.

5. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành về “đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh, bảo đảm kỷ cương, nề nếp tình hình an ninh trật tự của đơn vị.

6. Chỉ đạo BGH làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành Đoàn thể, chính quyền địa phương, Ban Đại diện cha mẹ học sinh để huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, chống lưu ban, bỏ học, duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục.

        7. Chỉ đạo làm tốt tham mưu với chính quyền Địa phương và Ngành về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCCVC

        8. Thực hiện công tác phát triển Đảng viên.

        9. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy sức mạnh “toàn dân tham gia xây dựng và hỗ trợ giáo dục” nhằm đưa giáo dục tại địa phương ngày càng phát triển.

II / CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

Phấn đấu phát triển đảng viên mới: 02 đảng viên.

Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ( trong đó có 15 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Phấn đấu đạt chi bộ “ Trong sạch vững mạnh” hàng năm

         Chất lượng giáo dục:

- Học sinh giỏi: 5-7%, học sinh khá :34-37%, học sinh yếu, kém dưới 1%

          - Tốt nghiệp THCS : 98-100%.

          - Đạt chuẩn quốc gia về PCGDTHCS đạt trên 70% độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS

          - Lao động tiên tiến hàng năm đạt từ  90-95%

          - Giáo viên dạy giỏi cấp trường hàng năm khoảng 50%.

          - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 8 giáo viên, cấp tỉnh : 03 ( cấp huyện 2 năm tổ chức 1 lần, cấp tỉnh 4 năm tổ chức 1 lần)

           - Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hàng năm : 04-05

           - Công đoàn: Đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc ( hàng năm)

           - Chi đoàn: Đạt Chi đoàn vững mạnh xuất sắc ( hàng năm)

           - Phấn đấu đạt danh hiệu:  tập thể lao động xuất sắc năm học 2017-2018,2018-2019.

- Trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2017-2018

     III /  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

         3.1.  Lãnh đạo thực hiện chính trị tư tưởng

Chăm lo công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ, phát huy tính tích cực tự giác trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng chủ nghĩa Mác Lê Nin–Tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức có lối sống lành mạnh, cần kiệm liêm chính trí công vô tư từng bước nâng dần năng lực công tác cán bộ.

          Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, về đạo đức cách mạng trong đội ngũ đảng viên CBCCVC. Xây dựng và phát triển các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, không có đảng viên vi phạm các điều cấm

          3.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị::

Lãnh đạo, chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục , chỉ đạo xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số , chống lưu ban, bỏ học

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá. Tăng cường chỉ đạo việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, tự làm đồ dùng dạy học, góp phần dần dần hoàn thiện đầy đủ phương tiện dạy học trong nhà trường.

Lãnh đạo sắp xếp, tổ chức, bố trí phân công giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo, phân công giảng dạy hợp lý phù hợp với nhu cầu và năng lực công tác của giáo viên.

Chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí về đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ dự nguồn. Chỉ đạo về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng tốt hơn với sự phát triển nhanh chóng của ngành giáo dục

Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào trường học.

          3.3 Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội:

          Công Đoàn:

          Quan tâm công tác phát triển đoàn viên công đoàn hàng năm. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến và giải pháp hữu ích trong giảng dạy học sinh.

Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và cải thiện đời sống cho CB,GV,CNV. Xây dựng nhà giáo văn hoá và thực hiện kế hoạch hoá gia đình, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế trường học.

Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch Giáo dục.

           Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

          Thực hiện quản lý đoàn viên, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; thực hiện an toàn giao thông và vệ sinh học đường và trật tự an toàn xã hội.

          Củng cố duy trì tốt sinh hoạt đoàn, phát huy tính tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường và địa phương, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đơn vị.

Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập và làm theo lời Bác, xây dựng các gương điển hình tiên tiến của đoàn viên về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo tinh thần chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ chính trị, tinh thần Nghị quyết lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung Ương khóa XI,XII về một số vẫn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, quy định 47/QĐTW những điều Đảng viên không được làm.

          Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:

Chăm lo công tác phát triển đảng viên mớ: lựa chọn, đề xuất, phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của đảng.

Liên hệ với cấp ủy, thôn nơi cư trú để quản lý và nắm bắt tình hình sinh hoạt của đội ngũ CB, CC,VC, Đảng viên

          Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của Chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Ngành, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn, duy trì công tác kết nghĩa với Buôn Ung Rung 2.

          Xây dựng Chi bộ đạt : “Chi bộ trong sạch vững mạnh”

IV/ NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN .

 • Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ cơ sở : Chi bộ cần bám sát vào các văn bản chỉ đạo của cơ sở đảng cấp trên, các văn bản chỉ đạo của chính quyền địa phương đặc biệt là ngành giáo dục, việc triển khai các hoạt động cần có quy chế phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể… Thống nhất chi bộ chỉ đạọ, chính quyền, đoàn thể tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

 

 

Tiêu Viết Vận