Quyết định số 10-QĐ/TU QUY ĐỊNH CỦA TỈNH ỦY ĐẮK LẮK VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH

Cập nhật lúc: 14:14 26/10/2017

Quyết định số 10-QĐ/TU QUY ĐỊNH CỦA TỈNH ỦY ĐẮK LẮK VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH