DỰ THẢO QUI CHẾ LÀM VIỆC (Chi bộ trường THCS Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2017-2020)

Cập nhật lúc: 08:01 09/08/2017

ĐẢNG BỘ XÃ BUÔN TRIẾT

CHI BỘ TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN

*

 

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

 

Buôn Triết, ngày 20 tháng 07  năm 2017

     Số: 01/QC-CB-LQĐ

 

 

 

 

 

QUI CHẾ LÀM VIỆC

(Chi bộ trường THCS Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2017-2020)

 

+ Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

+ Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ trường Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2020 ngày 18 tháng 07 năm 2017 .

+ Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Buôn Triết

+ Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và hiệu quả, Chi bộ trường Lê Quý Đôn xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2017-2020 như sau :

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CHI BỘ

          I/. CHỨC NĂNG

          Điều 1.

          Chi bộ nhà trường là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành tốt nhiêm vụ từng năm học theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lăk; xây dựng chi bộ và đơn vị vững mạnh.

            II/. NHIỆM VỤ

          Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

          1. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

          2. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          3. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong  công tác kiểm tra, thi cử.

          4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong nhà trường. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.

          Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.

          1. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong chi bộ, nhà trường; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để kịp thời giải quyết thỏa đáng.

          2. Phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các  nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

          3. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

          Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

          1. Cấp ủy lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị.

          2. Cấp ủy lãnh đạo xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

          3. Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

          Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể.

          1. Lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

          2. Lãnh đạo các đoàn thể  và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.

          Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng.

          1. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong đơn vị. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

            2. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và mọi mặt.

          3. Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          4. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

          5. Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Bí thư cấp ủy phải là cán bộ tiêu biểu của chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

          6. Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

            III/. QUAN HỆ CỦA CHI BỘ VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

          Điều 7. Đối với chính quyền (Ban giám hiệu):

           Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo đối với chính quyền bằng Chủ trương Nghị quyết và các biện pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, an ninh trật tự của đơn vị.

          Xây dựng bộ máy chính quyền, tạo mọi điều kiện để chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ban giám hiệu thực hiện chế độ báo cáo tình hình giáo dục các mặt của nhà trường với chi bộ đảng.

          Ban giám hiệu tổ chức xây dựng kế hoạch năm học, từng tháng, từng tuần về công tác chuyên môn toàn trường và triển khai tới các tổ chuyên và từng giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

          Ban giám hiệu có trách nhiệm thể chế hóa nghị quyết chi bộ thành nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện và đạt hiệu quả cao.

          Điều 8.  Đối với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội chữ thập đỏ…

          Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng bằng nghị quyết, chương trình hành động và tổ chức kiểm tra việc thực hiện.

           Phân công các đồng chí có trách nhiệm, có năng lực đứng đầu tổ chức đoàn thể, hằng tháng từng đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng vừa qua và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng tới để chi bộ có sự lãnh đạo kịp thời.

          Lãnh đạo về công tác cán bộ và cho ý kiến về nhân sự chủ chốt trong các đoàn thể. Tổ chức đại hội Đội, Đoàn, Hội nghị CBCC-VC hằng năm, lãnh đạo Đại hội Công đoàn tại cơ sở

          Các bộ phận đoàn thể báo cáo kết quả công tác của tổ chức mình và kế hoạch hoạt động tháng tới bằng văn bản để chi bộ duyệt khẳng định tính pháp lý.

          Điều 9 :  Đối với cấp ủy và chính quyền địa phương.

          Cấp ủy xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương nơi thuộc địa bàn của nhà trường và nơi có cán bộ, đảng viên của đơn vị cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên.

 

CHƯƠNG II

LỀ LỐI LÀM VIỆC

          Điều 10 :  Chế độ sinh họat, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết :

           Hằng tháng, Ban chi ủy họp vào đầu tháng ( Chủ trì : Bí thư, thư ký: Bùi Manh Cường), chi bộ họp sau cũng vào đầu tháng (Chủ trì : Bí thư thư ký : Nguyễn Thị Phi Nga). Tăng cường kỷ luật Đảng, mọi đảng viên trong chi bộ đều phải tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.

          Theo định kỳ chi bộ sơ kết  hàng tháng, tổng kết năm và nhiệm kỳ.

          Chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, thực hiện tổ chức sinh hoạt đảng, về giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên, việc chấp hành sự phân công của chi bộ đối với từng cá nhân đảng viên trong chi bộ và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

          Điều 11:  Quản lý đảng viên :

           Ban chi uỷ quản lý đảng viên về mọi mặt, quan hệ với tổ chức đảng địa phương nơi ở của đảng viên, quản lý việc đảng viên đi công tác, thực hiện chế độ đảng viên phụ trách và sinh hoạt ở các tổ chức đoàn thể.

          Cuối năm, theo kế hoạch của Đảng ủy xã Buôn Triết, chi bộ tổ chức bình xét phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đề nghị cấp ủy cấp trên công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra từng đảng viên của chi bộ trong năm.

          Từ Ban chi ủy đến các đồng chí đảng viên phải có thái độ tự phê bình và phê bình đúng đắn với tinh thần xây dựng chống hiện tượng bè phái gây mất đoàn kết nội bộ .

          Điều 12 : Chế độ học tập .

           Ban chi ủy căn cứ vào trình độ đảng viên, tính chất và tiêu chuẩn cán bộ để quy  định chế độ học tập của đảng viên. Bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng viên chấp hành triệt để việc học tập, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn.

 

 

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ CÚA TỪNG THÀNH VIÊN TRONG CHI BỘ

          Điều 13. Đảng viên .      

          Tất cả đảng viên đều phải sinh hoạt ở các tổ chuyên môn, đoàn thể theo sự phân công của Ban chi ủy và Hiệu trưởng nhà trường; gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công.        

          Điều 14. Ban Chi ủy :

          1/.  Đ/c Bí thư  Tiêu Viết Vận

          Chịu trách nhiệm trước cấp ủy về tổ chức thực hiện các vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động của chi bộ với Đảng ủy cấp trên.

         Phụ trách công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, đoàn thể.

          Công tác chính quyền: Hiệu trưởng - phụ trách chung, kế hoạch, tài chính, hành chính quản trị, cơ sở vật chất .                   

Bí thư, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong đơn vị. Khi chi ủy cơ sở và thủ trưởng đơn vị có ý kiến khác nhau thì thủ trưởng đơn vị quyết định theo quyền hạn và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cấp ủy và thủ trưởng đơn vị cùng báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phụ trách công tác phát triển đảng viên.

          2/.  Đ/c Phó bí thư Y Khoan Buôn Dap

Phụ trách công tác cơ sở vật chất đặc biệt là công tác thư viện, thiết bị

Phụ trách công tác giám sát, kiểm tra đảng viên.

           3/. Các đ/c Chi ủy viên : Bùi Mạnh Cường

         Phụ trách công tác tổ chức, xây dựng đảng, giúp bí thư sơ kết, tổng kết định kỳ đúng thời gian, thư ký các kỳ họp chi ủy

Phụ trách công tác của các tổ chức đoàn thể (Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn nhà trường).

Phụ trách thu chi đảng phí, quỹ đảng và nộp đảng phí lên Đảng uỷ.

Phụ trách công tác khen thưởng, thăm hỏi đảng viên và thân nhân của các đồng chí đảng viên.

Phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường

 

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 15:

           Quy chế này đã được đưa ra chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thống nhất; đã triển khai trong tập thể hội đồng giáo viên.

          Trong quá trình thực hiện, cán bộ đảng viên kiểm tra và đóng góp, bổ sung, chỉnh sửa xây dựng để qui chế được hoàn thiện hơn.

Mỗi thành viên trong chi bộ phải thực hiện nghiêm túc, đúng qui định trong qui chế này.

Chỉ có tập thể chi bộ mới có quyền sửa đổi những điều trong qui chế này.

 Nơi nhận:

     - Đảng ủy xã (để báo cáo)

     - Đảng viên  (thực hiện);

     - Lưu chi bộ.

TM CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

Tiêu Viết Vận