Số: 1471/SGDĐT-GDTrH HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

Cập nhật lúc: 20:27 17/09/2018

         UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 

 

Số: 1471/SGDĐT-GDTrH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

              Đắk Lắk, ngày  20  tháng 10  năm 2017

 

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ,

 XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

 

          Căn cứ Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên;

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng;

          Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục trong việc đánh giá, xếp loại giờ dạy của tổ chuyên môn, của các cấp quản lý giáo dục đối với giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học như sau:

I. MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY

1. Giúp giáo viên trung học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ;

2. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn các trường trung học thông qua dự giờ, phân tích và nghiên cứu bài học;

3. Giúp các cấp quản lý giáo dục làm căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY

          Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học được áp dụng cho các giờ dạy trong các trường hợp sau đây:

          1. Khi cơ quan quản lý giáo dục các cấp hoặc lãnh đạo đơn vị sử dụng để kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên;

          2. Giờ dạy minh họa chuyên đề (nếu cần giáo viên dạy có nhu cầu đánh giá);

          3. Giờ dạy trong hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp (cấp trường, cấp Phòng GDĐT, cấp Sở GDĐT).

            III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY

          Đánh giá, xếp loại giờ dạy theo định hướng phát triển năng lực là đánh giá hiệu quả hoạt động của học sinh, qua đó đánh giá được vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên. Việc đánh giá, xếp loại giờ dạy thông qua 3 nội dung: Kế hoạch bài học (giáo án) và tài liệu dạy học, tổ chức hoạt động  học cho học sinh, hoạt động học của học sinh.

          1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy

 

NỘI DUNG

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM TỐI ĐA

Kế hoạch bài học (giáo án) và tài liệu dạy  học

(5.0 điểm)

1.

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng; đảm bảo chính xác khoa học.

2,0

2.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

1,0

3.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

1,0

4.

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học.

1,0

Tổ chức hoạt động  học cho học sinh

 (8.0 điểm)

 

5.

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

2,0

6.

Khả năng theo dõi, quan sát, bao quát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

2,0

7.

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

2,0

8.

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của  học sinh.

2,0

Hoạt động học của học sinh

(7.0 điểm)

 

9.

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

1,5

10.

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

2,0

11.

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

2,0

12.

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

1,5

 

Tổng điểm

 

 

20,0

2. Cách xếp loại giờ dạy

      2.1. Loại Giỏi:  từ 17 đến 20 điểm, các tiêu chí 1, 7, 10, 11 phải đạt điểm tối đa, các tiêu chí còn lại không có tiêu chí nào dưới 0,5 điểm.

     2.2. Loại Khá: : từ 14 đến dưới 17,0 điểm, các tiêu chí 1, 7, 11 phải đạt điểm tối đa, các tiêu chí còn lại không có tiêu chí nào dưới 0,5 điểm.

     2.3. Loại Trung bình: từ 10 đến dưới 14 điểm và không có tiêu chí nào dưới 0,5 điểm.

    2.4. Loại Yếu: Các trường hợp còn lại.

     * Lưu ý:

Người đánh giá căn cứ vào điểm tương ứng với các mức độ và năng lực tổ chức dạy học thực tế của giáo viên để đánh giá, xếp loại cho phù hợp; cho điểm lẻ đến 0,25 đối với mỗi tiêu chí.

                                                           

IV. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

1. Hướng dẫn phân tích các mức độ của tiêu chí (Phụ lục 1 kèm theo).

      2. Quy trình đánh giá

      - Giáo viên dạy tự nhận xét: Thành công, hạn chế của giờ dạy (Nội dung, kế hoạch và tài liệu dạy học, tổ chức hoạt động học cho học sinh, hoạt động học của học sinh,...)

     - Giáo viên đánh giá: Trên cơ sở bảng mô tả các mức độ đánh giá, giám khảo phân tích ưu điểm, tồn tại của tiết dạy; đánh giá, xếp loại và tư vấn các phương án khắc phục tồn tại của tiết dạy.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Sở Giáo dục và Đào tạo

          1.1. Giao Phòng Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào Hướng dẫn này xây dựng Phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học và hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai thực  hiện (Phụ lục 2 kèm theo).

          1.2. Định kì tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về đánh giá xếp loại giờ dạy theo quy trình tổ chức hoạt động học để rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện chuẩn bị điều kiện để triển khai chương trình và sách giáo khoa mới.

          2. Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

           2.1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học nghiên cứu nội dung các tiêu chí và các mức độ đạt được của mỗi tiêu chí.

          2.2. Triển khai đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học cơ sở; định kì tổ chức hội nghị, hội thảo để rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại.

          3. Các cơ sở giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên

          3.1. Tổ chức cho cán bộ quản lí, tổ nhóm chuyên môn và giáo viên nghiên cứu sâu sắc Phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học; vận dụng linh hoạt vào thực tiễn dạy và học.

          3.2. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại./.

         

Nơi nhận:

- Vụ GDTrH, Bộ GDĐT (để b/c);

- Giám đốc, Các Phó Giám đốc (để chỉ đạo);

- Các phòng GDĐT (để thực hiện);

- Các trường THPT (để thực hiện);

- Các phòng, ban Sở GDĐT;

- Lưu: VT, GDTrH.

            KT. GIÁM ĐỐC

            PHÓ GIÁM ĐỐC

                  (đã ký)

                          

 

               Thái Văn Tài