05:52 Thứ hai , Ngày 04 Tháng 03 Năm 2024
Tên Tài liệu
Số: 52/2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH GIỎI Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 2 năm... Chi tiết
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX Số: 150 /PGDĐT-GDTX Chi tiết
Về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2017-2018 Số: 149/PGDĐT-PC Chi tiết
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với Giáo dục dân tộc Số: 148 /PGDĐT- GDDT Chi tiết
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 -2018 PHÒNG GIAO DỤC LĂK Số: 135/PGDĐT-THCS Chi tiết
Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP Chi tiết
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018 THƯ CHÚC MỪNG Chi tiết
Số: 3936 /BGDĐT V/v Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 I. NHIỆM VỤ CHUNG Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác thanh tra trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng... Chi tiết
NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2015 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau: Chi tiết
1038/SGDĐT-KHTC V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2017 - 2018 A. NGUYÊN TẮC CHUNG Các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 1. Đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội,... Chi tiết
Số: 2699/CT-BGDĐT CHỈ THỊ Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục I. Phương hướng chung Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất... Chi tiết
Số: 1099/SGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm học 2017-2018” I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Nâng cao nhận thức của HSSV về tư tưởng, chính trị nhận thức và hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy chế đào... Chi tiết
Số: 1086/ SGDĐT – VP V/v Chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột; - Hiệu trưởng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 16/2017/TT-BGDĐT HƯỚNG DẪN DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 1. Thông tư này hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục phổ... Chi tiết
Quyết định ban hành kế hoach thời gian năm học 2017-2018 sô 2005/QĐ-UBND tỉnh Đăk Lăk ngày 01/08/2017 Chi tiết