08:18 Thứ bảy , Ngày 20 Tháng 04 Năm 2024
Tên Tài liệu
CV1318/SGD&ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của SGD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019 - 2020 Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 – 2017 và mức... Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 20/2018/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 14/2018/TT-BGDĐT BAN HÀNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chi tiết
Số: 1471/SGDĐT-GDTrH HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 1. Giúp giáo viên trung học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; 2. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn... Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 36/2017/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai 1. Thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định... Chi tiết
Số: 1059/SGDĐT-K V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018 - 2019 Chi tiết
1078 / SGDĐT - VP V/v Chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2018-2019 - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy cô giáo, các em học sinh; đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. - Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để... Chi tiết
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2017 Chi tiết
DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TÀI LIỆU GIỚI THIỆU DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI ( Kèm theo Công văn số 465 /BGDĐT-VP ngày 31 /01/2018 của Bộ GDĐT) Chi tiết
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 275/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO VÀ HUYỆN THOÁT NGHÈO GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ TT Nội dung Trang LỜI NÓI ĐẦU 3 I QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 5 II MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 6 III YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC 6 IV KẾ HOẠCH...
Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ TT Nội dung Trang LỜI NÓI ĐẦU 3 I QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 5 II MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 6 III YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC 6 IV KẾ HOẠCH... Chi tiết
BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Về việc đề nghị công nhận trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia năm 2017 Chi tiết
Số: 919 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và... Chi tiết
THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018 II - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai: - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai gồm các ông bà sau: 1. Ông Tiêu Viết Vận – Hiệu trưởng – Trưởng ban... Chi tiết